Korrektion i behov for efterafgrøder: Mindre behov i Vadehavet end udmeldt

16-01-2017
Landbrug Vandmiljø

Der er fejl i Aarhus Universitets data, der ligger til grund for kort over den målrettede efterafgrødeordning. Miljø- og Fødevareministeriet korrigerer nu kortene.

Behovet for at dyrke efterafgrøder i oplandet til Vadehavet er næsten 7.000 hektar mindre end først udmeldt fra Miljø- og Fødevareministeriet. Til gengæld skal landmænd i oplandet til østjyske fjorde i gang med at dyrke flere efterafgrøder end først antaget, cirka 1.000 hektar.

De forkerte udmeldinger skyldes en mindre fejl i Aarhus Universitets beregninger af merudvaskning af kvælstof til kystvande . Fejlen blev opdaget, da Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet gennemførte en kritisk granskning af den målrettede efterafgrødeordning.

Universitet har haft til opgave at beregne, hvor meget ekstra kvælstof der ville blive udvasket fra markerne til grundvand og kystvande, fordi landmænd får lov at gøde mere. På baggrund af disse tal har ministeriet angivet på et kort, hvor der bliver behov for en målrettet indsats med efterafgrøder, der kan opsuge det ekstra kvælstof.

Ændringen har udelukkende betydning for den beregnede merbelastning af kvælstof til kystvande og dermed den indsats, der skal modvirke forringelse af kystvandområder. Ændringen har ikke betydning i forhold til opgørelsen af de indsatsbehov, der skal modvirke forringelse af grundvand, idet grundvandsberegningerne er baseret på en korrekt fordeling af merudvaskningen.

Plantning af efterafgrøder er planlagt i 2017 og 2018 for at undgå forringelser af grundvand og kystvande som følge af, at man i Fødevare- og landbrugspakken blev enige om at give lov til mere gødskning end tidligere.

Udover Vadehavet og Østjylland er der 13 oplande, hvor der hidtil ikke har været behov, men hvor der nu er et indsatsbehov. Det er dog i mindre skala. De nye beregninger vil snarest indgå i et nyt kort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside over indsatsbehovet. 

Miljø- og Fødevareministeriet beklager, hvis fejlen har skabt gener for landmænd eller andre.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Peter Kaarup, tlf.: e-mail: