EU har fået korrekte tal om grundvandet

27-01-2017
Vandmiljø

Efterafgrødeordningen er ikke baseret på forkerte tal om grundvandets tilstand.

Bæredygtigt Landbrug tilkendegiver i en pressemeddelelse, at reguleringen af landbruget er baseret på indberetning af misvisende tal til EU. Helt specifikt, at EU's krav om ekstra efterafgrøder skyldes, at EU har fået et helt forkert billede af nitratpåvirkningen af grundvandet forelagt.

Det er forkert.

Miljø- og Fødevareministeriet indberetter de oplysninger, som vi er forpligtet til. De indberettede oplysninger i forhold til Nitratdirektivet kommer fra det nationale overvågningsprogram.

Det er vigtig at skelne mellem de tal, der beskriver kvaliteten af grundvandet, og de tal der alene beskriver det grundvand, som vi bruger til drikkevand. Vandværkerne fravælger mange steder det nitratholdige grundvand til indvinding af drikkevand og baserer sig hovedsagelig på det dybere og nitratfrie grundvand.

Vi er forpligtet til at beskytte alt grundvand og ikke kun drikkevandet – hvorfor EU-kommissionen også skal interessere sig for den del af grundvandet, der ikke aktuelt bruges til drikkevand.

Indberetningen af data om nitrat i grundvand baserer sig på alle oplysninger fra hele overvågningen af vores grundvand og ikke kun fra nitratholdige områder. I vores afrapporteringer efter nitratdirektivet, som Bæredygtigt Landbrug henviser til, oplyses, at ca. 20 procent af målestationerne i løbet af den 4-årige afrapporteringsperiode har haft forekomster af maksimale nitratkoncentrationer, der er højere end grænseværdien på de 50 mg/l. Det dækker både terrænære og dybe boringer. Tilsvarende oplysninger fremgår af de nationale overvågningsrapporter, udarbejdet af GEUS. Andelen af overvågningspunkter med overskridelser i nitratholdige områder (iltholdigt grundvand) er således ca. 40 %, jf. den seneste afrapportering af grundvandsovervågningen, GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2016. Status og udvikling 1989-2015 (GEUS, 2016).

Noget andet er de ekstra efterafgrøder, der skal udlægges for at sikre mod forringelse af bl.a. grundvand som følge af normlempelserne. Den indsats er udmålt med udgangspunkt i GEUS nye beregninger for så vidt angår grundvand.

Det hviler på det bedste faglige grundlag.

Rapport til EU om Nitratdirektivets artikel 10, 2012-15

Grundvandsovervågning 1989-2015