Der er masser af liv i Kattegat

23-01-2017
Vandmiljø Natur

Flere bunddyr end ventet på Kattegats bløde bund, og blandt dem er 37 arter, som SVANA ikke tidligere har registreret. Den gode nyhed er et af emnerne på Dansk Havforskermøde i Helsingør i denne uge.

En af nyhederne i SVANA’s database er den stribede kammusling. Der blev fundet et enkelt eksemplar af denne i to af områderne.

I fire ud af seks afgrænsede områder af Kattegat er der fundet bunddyr, som SVANA ikke tidligere har registreret i sin overvågning af havbunden.

Det viser resultaterne af SVANAs undersøgelser i 2015 af de beskyttede havstrategi-områder i Kattegat, der udgør fire procent af Kattegats areal, svarende til 590 km 2 .  Der blev registreret ca. 14.000 bunddyr, og de tilhørte i alt 337 arter. Områderne er primært udpeget, hvor der i dag ikke foregår fiskeri med bundtrawl.

-Rapporten viser, at der i de udpegede havstrategiområder er et livligt dyreliv på havbunden, og at det er meget beskyttelsesværdige områder, der er udpeget. Resultaterne er vigtig viden i forhold til at følge udviklingen i områderne, når vi igen skal undersøge forholdene, siger kontorchef Lisbet Ølgaard, SVANA.

Blandt de i undersøgelsen 337 registrerede arter, var der 37 arter, som var en nyhed i databasen WinRambi, der omfatter statens/amternes data om blødbundsfauna fra 1970’erne til i dag, samt historiske data fra starten af 1900 tallet.

Der blev også fundet truede arter, fx det lille rørboende krebsdyr ”haploops”, som med sit centimeterlange mudderrør stikker op over havbunden. Med sine følehorn lever den af at filtrere vandet for småpartikler. Rørene kan stå så tæt, at bunden kommer til at minde om et kæmpe stort ryatæppe. Der blev fundet hele 1.434 individer af dette lille krebsdyr i et af områderne, hvilket understreger betydningen af beskyttelsen.

Den høje artsdiversitet i områderne synliggøres også ved en sammenligning med prøver fra Nordsøen, hvor der fandtes dobbelt så mange arter i de enkelte delprøver i Kattegat.

I foråret 2016 besluttede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at udpege seks beskyttede havstrategi-områder med blød havbund i Kattegat. Områderne er blevet udpeget i medfør af EU’s Havstrategidirektiv og beskyttes mod væsentlige fysiske forstyrrelser, herunder fiskeri med bundtrawl, råstofindvinding og klapning. Det er disse områder, som er undersøgt.

Fiskerireguleringen i områderne følger processen fastlagt under EU’s fælles fiskeripolitik, hvor Danmark i fællesskab med sine nabolande skal sende en henstilling til EU-Kommissionen om at beskytte områderne mod bundtrawl. Dette forventes at ske i 2017.

Helle Buur Pedersen og Jens Deding, Svana Østjylland har foretaget undersøgelsen af faunaprøverne fra Kattegat.

 

Læs rapporten her