Afgasning af kemiske stoffer fra bilers kabiner

24-02-2017
Kemikalier

Ny rapport sætter fokus på problematiske stoffer, der afgasser fra bilers interiør.

Miljøstyrelsen har ønsket at undersøge, om niveauerne af kemiske stoffer i nye biler kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. En ny rapport fra Miljøstyrelsen samler viden fra en række internationale undersøgelser af afgasning i biler.

Rapporten opstiller to scenarier for udsættelse for de afgassede stoffer fra bilers interiør. Det første scenarie er en overophedet bil, der har stået i solen, og hvor man udsættes for høje niveauer af stofferne i kort tid. I dette scenarie er der risiko for kortvarige gener i form af akut øje- og luftvejsirritation pga. høj udsættelse for stofferne acrolein, crotonaldehyd og phenol. I det andet scenarie antages det, at man opholder sig i bilen 2 timer dagligt. Her vil der være en lavere udsættelse over længere tid, men der kan her være risiko for mere langvarig skade på luftvejene, igen pga. acrolein. Her er der dog tale om et worst case-scenarie, og udsættelsen vil formentlig være lavere end beregnet, da der er taget udgangspunkt i, at luften i bilen ikke skiftes ud under kørslen. Der er i de to scenarier ikke medtaget den eksponering, man udsættes for fra bilens udstødningsgasser.

Ovenstående resultater bygger på undersøgelser af et mindre antal biler, hvilket bl.a. skyldes, at der i et større omfang er tale om fortrolige oplysninger og dermed manglende offentlig tilgængelighed til resultater fra test af bilers interiør. Det har desværre ikke været muligt at finde undersøgelser af biler, der repræsenterer det danske marked. Resultaterne i rapporten stammer fra undersøgelser af biler fra Japan, Kina og Polen og ikke fra andre store bilproducerende lande som Frankrig, Tyskland og USA. Ud fra projektets undersøgelser har det ikke været muligt at konkludere, om og hvilke kemiske stoffer, der kan udgøre et sundhedsmæssigt problem i biler på det danske marked i dag. Derfor er det en god idé at følge de almindelige råd for at sundt indeklima.

Udluftning og rengøring

Det er en god idé at sørge for ekstra god udluftning i nye biler, og særligt når bilerne er overophedet pga. solen, da varme øger afgasningen af kemiske stoffer. Nogle kemiske stoffer vil lægge sig i støvet i bilernes kabine, derfor anbefales regelmæssig støvsugning og aftørring/rengøring i bilens kabine.

Læs rapporten "Risikovurdering af sundhedsskadelige stoffer i bilers indeklima – et forprojekt