Ny viden om ammoniakfordampning fra kvægstalde. Ny viden om luftrensning fører til præcisering på Miljøstyrelsens Teknologiliste

19-12-2017
Landbrug

Rapport fra DCA bidrager med ny viden om ammoniakfordampning fra sengestalde til kvæg samt miljøeffekt af spalteskrabere.

På baggrund af ny viden præciserer Miljøstyrelsen anvendelsesmulighederne for luftrensere til svinestalde således, at den angivne effekt ikke kan anvendes i forbindelse med punktudsugning.

Ny rapport fra DCA

Rapporten ”Ammonia emission from Danish cubicle barns for dairy cows.  Effect of floor type and manure scraping” fra DCA dokumenterer ny viden om ammoniakemissioner fra sengestalde til kvæg og spalteskrabere til kvægstalde.

Ifølge rapporten viser testen, at staldtypen ”fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” har en højere ammoniakfordampning end hidtil antaget, mens staldtypen ”spaltegulv, kanal med bagskyl eller ringkanal” har en lidt lavere ammoniakfordampning end hidtil antaget. Testen viser samtidig, at spalteskraberen ikke har en målbar effekt på ammoniakfordampningen. 

Den ny viden betyder, at miljøeffekten af spalteskraberen skal revurderes og at emissionsfaktorerne for kvægstalde i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal opdateres i en kommende bekendtgørelsesændring hurtigst muligt. Miljøstyrelsen vil snarest informere yderligere på hjemmesiden i takt med at konsekvenser af den ny viden afdækkes.

Konsekvenser for ansøgninger med punktudsugning og luftrensning

Præcisering af anvendelsesområdet for biologiske luftrensere til svinestalde på Miljøstyrelsens teknologiliste bevirker, at kommunerne ikke kan anerkende punktudsugning i kombination med biologisk luftrensning som en lugt- og ammoniakreducerende teknologi. Det kan derfor være nødvendigt at ændre eksisterende ansøgninger, hvis punktudsugning og biologisk luftrensning er valgt som virkemiddel til overholdelse af det generelle ammoniakkrav, BAT eller lugtkrav efter de gamle regler samt BAT-kravet eller lugtkrav efter de nye regler. Ligeledes kan overholdelse af total- og merdepositionskrav medføre behov for tilpasning af projektet. 

Få vejledning om betydningen for ansøgninger modtaget henholdsvis før og efter 1. august 2017:

Vejledning om ansøgninger modtaget efter 1. august 2017.

Vejledning om ansøgninger modtaget før 1. august august 2017.

Baggrund

Luftrensere og punktudsugning i svinestalde har hidtil kunnet kombineres, således at renseeffekten af luftrenseren indsættes i ligninger for punktudsugning til bestemmelse af den samlede effekt. Nye målinger antyder, at renseeffekten af biologiske luftrensere ikke kan anvendes direkte i ovenstående ligninger, idet luftrenseren har en mindre renseeffekt anvendt i forbindelse med punktudsug. Det præciseres derfor på teknologilisten, at miljøeffekten er gældende for luftrensere tilkoblet staldens normale ventilationssystem, dvs. delvis eller fuld rensning. Det er i overensstemmelse med den test og dokumentation, der er foretaget og som ligger til grund for optagelsen på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Kontakt:

Kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv, Bettine Aundrup, tlf. 22 84 46 75, email