Nu foreligger udkast til udpegning af oplande med krav om skærpede fosforlofter samt husdyrefterafgrødekrav gældende fra 1. august 2018

18-12-2017
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggør i dag udkast til nye kort, som skal understøtte husdyrreguleringen fra 1. august 2018. Der kan ske ændringer i kortgrundlaget som følge af offentlig høring af bekendtgørelsesudkast

Som led i den fortsatte indfasning af ny husdyrregulering skal der fra 1. august 2018 bl.a. indføres krav om skærpede fosforlofter i oplande til søer i vandområdeplanerne, hvor der er behov for yderligere beskyttelse. De skærpede fosforlofter supplerer de generelle fosforlofter, som trådte i kraft 1. august 2017.

De nye skærpede fosforlofter og udpegningen og afgrænsningen af oplande til søer, hvor der bliver krav herom, skal fastsættes i bekendtgørelse. Bekendtgørelser til fastsættelse af de skærpede fosforlofter forventes sendt i offentlig høring i starten af 2018.

Da udpegningen af oplande, der bliver omfattet af krav om skærpede fosforlofter, er relevant for landmænd, der har behov for at lade det indgå i deres planlægning forud for planperioden 2018/2019, meldes der nu ud med et foreløbigt geografisk kort, der viser, hvilke oplande der forventes omfattet af skærpede fosforlofter. Kortet viser placering og afgrænsning af oplande til 417 søer, som forventes omfattet af de skærpede krav til udbringning af fosfor. Der kan ske ændringer i kortgrundlaget som følge af miljøvurdering og den offentlige høring.

Kortet er tilgængeligt i Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS om husdyrregulering, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017.

Du kan læse mere om oplande til søer med skærpede fosforlofter under fosforregulering her: http://mst.dk/erhverv/landbrug/ny-husdyrregulering/baggrundsmateriale

Læs pressemeddelselsen: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/landbruget-skal-udbringe-mindre-fosfor-i-visse-omraader/ 

Høring af husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2018/2019

På MiljøGIS finder du også et kortlag, der viser de forventede husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2018/2019. Forslag til husdyrefterafgrødekrav sendes i offentlig høring som en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Samtidig sendes en ny bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande i høring, og der foreslås gennemført en konsekvensrettelse i bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Sidstnævnte ændrer ikke på udpegningen og afgrænsningen af oplande.

Som følge af den trinvise indfasning af husdyrefterafgrødekravet, der er forudsat i husdyrbrugloven, vil der fra 2018 også blive målrettet et husdyrefterafgrødekrav til kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne. Derfor gøres opdelingen af kystvandoplande foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne nu retligt bindende i bekendtgørelse. Af bilaget til bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande fremgår således afgrænsningen af hvert af de 90 kystvandoplande via en række koordinatsæt.

Se høringsmaterialet her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61390

Du kan læse mere om beregningsgrundlaget for husdyrefterafgrødekravet i Miljø- og Fødevareministeriets notat med teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering på http://mst.dk/erhverv/landbrug/ny-husdyrregulering/baggrundsmateriale/under Kvælstofregulering.

Se det forventede husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2018/2019 samt afgrænsningen af kystvandoplande i MiljøGIS: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017