Nedbrydningsprodukt fra svampemiddel undersøges stadig

20-12-2017
Pesticider

Den årlige rapport om Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand giver ikke anledning til nye begrænsninger af de testede godkendte sprøjtemidler. Men et nedbrydningsstof fra svampemidler skal undersøges nærmere.

Glyphosat er et af de stoffer, der har været særlig fokus på over de sidste år i det såkaldte Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). I årets VAP-rapport, der udkommer i dag, er der i 273 prøver over to år kun gjort et enkelt fund af stoffet over grænseværdien. Da grænseværdien skal overholdes samlet set over et helt år, udgør det ikke et problem for godkendelsen.

Dermed er rapporten i tråd med de seneste års tendens; målingerne viser ikke grund til at ændre de nuværende godkendelser for brugen af sprøjtemidler.

VAP-rapporten samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, og hvorvidt godkendte sprøjtemidler, der er brugt korrekt i den maksimale dosis, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

VAP-tests foregår på almindelige landbrugsmarker, der dyrkes efter almindelig landbrugsmæssig praksis, og Miljøstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Aarhus Universitet (AU) vurderer, hvilke stoffer der skal testes.

Screening for rest fra svampemidler

Det primære opmærksomhedspunkt i årets VAP-rapport er stoffet 1,2,4-triazol, som er et nedbrydningsprodukt fra forskellige svampemidler. Det er fundet over grænseværdien i forbindelse med tidligere udbringninger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et notat om fund af 1,2,4-triazol i VAP.

Miljøstyrelsen har allerede i 2014 strammet reglerne for brug af de relevante svampemidler. Man må ikke længere sprøjte så store doser ud af de midler, der bliver til 1,2,4-triazol, ligesom de ikke længere må bruges i efteråret, hvor en større del af sprøjtede midler og deres nedbrydningsprodukter kan sive ned i jorden.

Miljøstyrelsen og GEUS er nu sammen med AU i gang med at teste, om der skulle være problemer med brugen af svampemidlerne, efter de nye restriktioner er blevet indført. De første test efter de nye regler har ikke vist overskridelser af grænseværdien.

Miljøstyrelsen har desuden sat gang i en screening af grundvandet for 1,2,4-triazol i regi af den nationale grundvandsovervågning. Resultaterne ventes i februar 2018 og vil indgå i en samlet vurdering af 1,2,4-triazol.

1,2,4-triazol gennemgår i øjeblikket en stofvurdering i EU, da stoffet anvendes som industrikemikalie, hvilket Miljøstyrelsen følger nøje. Der kan derfor være andre kilder til fund af 1,2,4-triazol, herunder tilsætning af 1,2,4-triazol til nitrifikationshæmmere, der kan opblandes i gylle for at forbedre gyllens gødningseffekt. Det er Miljøstyrelsen i færd med at analysere sammen med GEUS og Aarhus Universitet.

Se også notat om mulige kilder til 1,2,4-triazol.

Ikke muligt at hæve restriktioner

Svampemidlerne bruges i størstedelen af den danske landbrugsproduktion til at beskytte bl.a. korn mod svamp.

Flere ting gør det er svært at vurdere forureningen fra svampemidlerne. Blandt andet er der et markant baggrundsniveau af 1,2,4-triazol på flere af testmarkerne, som kan stamme fra den tidligere tilladte anvendelse af midlerne, ligesom andre kilder endnu ikke kan udelukkes.

Der er således behov for mere viden, og Miljøstyrelsen finder det ikke pt. muligt at ændre restriktionerne på denne gruppe af svampemidler.

De seneste to år er der i VAP-systemet testet 15 aktivstoffer og 28 nedbrydningsprodukter, i alt 43 stoffer.

Sidst varslingssystemet førte til forbud var i 2013, hvor brugen af svampemidlet metalaxyl-M blev forbudt på baggrund af hyppige fund af nedbrydningsprodukter fra metalaxyl-M over grænseværdien.

Læs VAP-rapporten 2017.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lea Frimann Hansen, tlf. 72 54 45 46, e-mail: