Miljøstyrelsen foreslår nye vejledende klassificeringer for mere end 50.000 kemiske stoffer

20-12-2017
Kemikalier

Nu får virksomheder en hjælpende hånd i forhold til at vurdere, hvordan de skal selvklassificere kemiske stoffer, hvor der f.eks. ikke findes tilstrækkelige informationer fra dyreforsøg

Under EU’s såkaldte CLP forordning har virksomheder pligt til at vurdere, om deres kemiske stoffer og blandinger er farlige og derfor skal klassificeres og mærkes. Hvis der mangler viden om stoffernes egenskaber, herunder informationer fra dyreforsøg eller andre relevante studier, kan det være svært at opfylde forpligtigelsen under CLP. Samtidigt kan virksomheder af lavtonnagestoffer under REACH nøjes med en begrænset datapakke for deres stoffer, hvis det kan forudsiges, at deres stoffer ikke skal klassificeres som farlige.

For at hjælpe virksomhederne har Miljøstyrelsen i samarbejde med forskere fra DTU Fødevareinstituttet udviklet nye forudsigelser for klassificeringer af mere end 50.000 kemiske stoffer. Disse vejledende klassificeringer er baseret på computerforudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber - såkaldte (Q)SARs (Quantitative Structure-Activity Relationships).

Listen indeholder vejledende klassificeringer for:

  1. Skader på arveanlæggene
  2. Kræftfremkaldende effekt
  3. Reproduktionskader (skader på afkommet)
  4. Akut dødelig virkning ved indtagelse
  5. Hudirritation
  6. Allergifremkaldende effekt ved hudkontakt

I 2018 vil listen blive opdateret med vejledende klassificeringer vedrørende farlighed for vandmiljøet.

Al information skal vurderes

Når man som virksomhed selvklassificerer et stof, bør al tilgængelig pålidelig information tages i betragtning. Derfor giver Miljøstyrelsens hjemmeside mulighed for, at virksomheder kan formidle deres egne informationer om stoffer, som er på den vejledende liste.

Den vejledende liste til selvklassificering udkom første gang i 2001. I 2010 blev listen opdateret til bl.a. at indeholde klassificeringer i henhold til CLP forordningen. Den nye udgave udgør en omfattende opdatering og er baseret på modelforudsigelser i den danske QSAR database, som blev relanceret med nyt og udvidet indhold i 2015. Desuden er flere af selvklassificeringsalgoritmerne forbedret i forhold til de tidligere udgaver af selvklassificeringslisten, og antallet af stoffer på listen er udvidet fra ca. 30.000 til ca. 50.000.

Læs mere om den vejledende liste til selvklassificering af kemikalier