Gode nyheder for nytårsraketten

21-12-2017
Kemikalier

Kemikalieinspektionen har kontrolleret fyrværkeri for indhold af det sundheds- og miljøfarlige stof HCB, og det ser langt bedre ud end ved tidligere kontroller.

Foto: P. Qvist/Colourbox

Miljøstyrelsen har ved en stikprøve kontrolleret, om 28 fyrværkeriprodukter indeholder det forbudte kemiske stof HCB, og om fyrværkeriet er klassificeret og faremærket korrekt.

Kontrollen viste, at 27 produkter ikke indeholdt HCB. Resultatet er denne gang langt bedre end ved tidligere fyrværkerikontroller, som Kemikalieinspektionen har udført, hvor der blev fundet en del fyrværkeri med HCB.

 - Vores stikprøvekontrol viser, at de fleste fyrværkeriprodukter ikke indeholder HCB. Det er et bedre billede, end vi har fundet ved tidligere stikprøvekontroller. Det er godt for både vores miljø og sundhed, siger Jane Pedersen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Kontrollen viste dog også, at en stor del af de små fyrværkeriemballager ikke var forsynet med farepiktogrammet ”eksplosionsfare.” Kemikalieinspektionen har derfor præciseret overfor branchen, at også de små fyrværkeriemballager, som fx små raketter, skal være forsynet med piktogrammet eksplosionsfare.

 -Vores stikprøvekontrol viser, at branchen skal være mere opmærksom på at faremærke de små fyrværkeriemballager. Piktogrammerne skal være med til at sikre, at forbrugerne håndterer fyrværkeriet rigtigt. Vi har derfor præciseret overfor branchen, at fremadrettet så skal også de små fyrværkeriemballager være forsynet med piktogrammet eksplosionsfare, siger Jane Pedersen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

 

FAKTA: 

HCB (hexachlorbenzen) er klassificeret som kræftfremkaldende. Det forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

HCB kan ophobes i miljøet, dyr og mennesker og det nedbrydes meget langsomt

HCB er også mistænkt for at kunne medføre hormonforstyrrelser og forårsage skader på menneskers immunforsvar.

Farlige kemiske stoffer og blandinger skal mærkes med bl.a. farepiktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedssætninger, som beskriver de relevante miljø-, sundheds- og/eller fysiske farer. Reglerne om klassificering og mærkning omfatter også fyrværkeriprodukter, som dog udelukkende skal mærkes i forhold til deres eksplosive egenskaber inden de markedsføres

Fyrværkeri skal mærkes med piktogrammet for eksplosionsfare.

Signalordene beskriver graden af de farlige egenskaber med ordene ”fare” eller ”advarsel”.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne med klassificering og faremærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FAKTA

 

·          HCB kan ophobes i miljøet, dyr og mennesker og det nedbrydes meget langsomt.

 

·          HCB er også mistænkt for at kunne medføre hormonforstyrrelser og forårsage skader på menneskers immunforsvar.

 

·          Farlige kemiske stoffer og blandinger skal mærkes med bl.a. farepiktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedssætninger, som beskriver de relevante miljø-, sundheds- og/eller fysiske farer. Reglerne om klassificering og mærkning omfatter også fyrværkeriprodukter, som dog udelukkende skal mærkes i forhold til deres eksplosive egenskaber inden de markedsføres.

 

·          Fyrværkeri skal mærkes med piktogrammet for eksplosionsfare.

 

·          Signalordene beskriver graden af de farlige egenskaber med ordene ”fare” eller ”advarsel”.