Vejledende kort om organisk gødning til indsatsplanlægning på MiljøGIS

22-08-2017
Landbrug

Miljøstyrelsen har offentliggjort et kort, der viser den lokale udvikling i anvendelsen af organisk gødning. Kortet kan hjælpe kommunerne med at vurdere, om det er relevant at iværksætte en indsats for at beskytte drikkevandet mod påvirkninger fra husdyrgødning.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Landbrugsstyrelsen på baggrund af Landbrugsstyrelsens gødningsregnskabsdata udarbejdet et landsdækkende kort, der viser den lokale udvikling i udbragt organisk gødning.

Det vejledende kort om organisk gødning skal understøtte kommunerne i at bruge indsatsplanlægningen i medfør af vandforsyningsloven til at tage højde for påvirkningen fra husdyrgødning og anden organisk gødning i beskyttelsen af drikkevandet i indsatsområder. Kortet er først og fremmest tænkt som et overordnet, vejledende kort, der kan hjælpe kommunerne i den indledende vurdering af, om der er behov for yderligere indsatser i indsatsplanlægningen.

Det vejledende kort viser anvendelsen af kvælstof i kg N fra alle typer af udbragt organisk gødning pr. ha harmoniareal, opgjort som et gennemsnit over en 5-årig periode. Kvælstof opgøres i denne sammenhæng som den uudnyttede andel af det totale indhold af kvælstof i organisk gødning, dvs. den del som ligger udover udnyttelseskravet, og dermed ikke indgår i jordbrugsvirksomhedens beregning af forbrug af kvælstof i gødningsregnskabet.

Kortet er tilgængeligt på MiljøGIS på Miljøstyrelsens grundvandsprofil, hvor øvrige kort relevante for indsatsplanlægningen er tilgængelige: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand.

Datagrundlaget for kortet er beskrevet i Miljøstyrelsens tekniske notat, Forudsætninger for vejledende kort over nitrat fra organisk gødning til brug for kommunernes indsatsplanlægning.

Baggrund for udarbejdelsen af kortet

Med indførelsen af en ny husdyrregulering 1. august 2017 overgår den målrettede beskyttelse af drikkevand inden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), som tidligere kunne ske via vilkår i miljøgodkendelserne af husdyrbrug, til de kommunale indsatsplaner i medfør af vandforsyningsloven. Beskyttelsen skal sikre drikkevandet mod den merudvaskning af kvælstof, der er forbundet med anvendelse af organisk gødning sammenlignet med handelsgødning.

Kommunerne udarbejder indsatsplaner for indsatsområder inden for NFI. Udover det vejledende kort vil Miljøstyrelsen også opdatere den nuværende Vejledning om indsatsplaner, bl.a. som følge af ny husdyrregulering.