Har du set en nilgås eller en gul kæmpekalla

17-08-2017
Natur

Du kan være med til at hjælpe Miljøstyrelsen med at få kortlagt de invasive arter i Danmark. Ny brugervenlig indberetningsportal viser bl.a. hvor i landet nilgåsen, signalkrebsen eller en af de andre invasive arter befinder sig.

Miljøstyrelsen har modtaget over 600 indberetninger, siden indberetningsportalen for invasive arter så dagens lys på Kulturnatten sidste efterår. Der er kommet allerflest indberetninger om de forholdsvis almindelige invasive arter som f.eks. kæmpebjørneklo og rynket rose, men der er også kommet indberetninger ind på flere andre invasive arter:

-Vi har i foråret været ude for at bekæmpe den invasive plante gul kæmpekalla på lokaliteter indberettet i portalen, fortæller Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter:

-Vi hører meget gerne om alle de invasive arter, som folk observerer – både de almindelige og ualmindelige. Man skal ikke holde sig tilbage, og allerbedst er det, hvis man knytter et billede og en kommentar til observationen. Vi modtager gerne indberetninger fra både naturen og haverne.

Her ses en jysk bestand af gul kæmpekalla, som blev observeret af en borger og indberettet på Miljøstyrelsens indberetningsportal for invasive arter. Billedet illustrerer artens store spredningspotentiale langs vandløb, og hvorfor den hurtigt kan blive et problem i områder, hvor den ikke bliver bekæmpet.


Danskernes hjælp med indberetninger via Miljøstyrelsens portal er til stor gavn, og indberetningerne skal bl.a. bruges til at lave håndteringsplaner for de 37 invasive arter, som blev omfattet af EU-forodningen for invasive arter i August 2016. De indsamlede data fra portalen kan bruges til at afgøre, hvor udbredte de forskellige arter er, og om en eventuel bekæmpelse er mulig, eller om man kan begrænse spredningen.

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU’s vedtagelse af en liste over 37 uønskede arter i august, 2016. I august 2017 blev EU-listen suppleret med yderligere 12 invasive arter. Disse 49 arter er omfattet af en række forbudsbestemmelser.

En gruppe af de invasive arter som Miljøstyrelsen meget gerne ser hjælp til at få kortlagt p.t. er krebsene, herunder signalkrebs og galizisk sumpkrebs.

-Det er vigtigt, at vi får opdateret vores viden om de krebsearter, som er invasive og fortrænger vores hjemmehørende flodkrebs, så vi bedst muligt kan beskytte denne, siger Josefine Møller.

Du kan se portalen og indberette her: