Ny husdyrgødningsbekendtgørelse med virkning fra 1. august 2017 følger op på ny husdyrregulering

20-04-2017
Landbrug

Nu udstedes de nye regler med det hævede harmonikrav, husdyrefterafgrødekravet og den nye fosforregulering. Reglerne er en del af ny husdyrregulering, som Folketinget vedtog med den ændrede husdyrbruglov den 23. februar 2017. Reglerne træder i kraft den 1. august 2017

Nye regler om fosfor og efterafgrøder som erhvervet skal indrette sig på

Selvom de nye regler først skal gælde fra den 1. august 2017, udstedes de nu, så den enkelte landmand kan se, hvor store udbringningsarealer han skal råde over i planperioden 2017/2018 for at overholde harmonireglerne og den nye fosforregulering.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om fosforlofter på jordbrugsvirksomheder gennem gødningsregnskaberne, der som noget nyt kommer til at indeholde et fosforregnskab. For yderligere information om de nye regler henvises til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om ændrede harmoniregler og ny fosforregulering.

Der introduceres et nyt husdyrefterafgrødekrav, der betyder, at nogle bedrifter i særlige nitratfølsomme oplande, hvor der er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning, vil få et efterafgrødekrav, der ligger ud over kravet om pligtige efterafgrøder.  Der vil på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside komme nærmere informationer om, hvordan den enkelte bedrifts krav om husdyrefterafgrøder kan opgøres.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om husdyrefterafgrøder. For yderligere information henvises til  Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om husdyrefterafgrøder

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om ændrede harmoniregler og ny fosforregulering

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om husdyrefterafgrøder

Ændringer i reglerne på baggrund af høringen

Ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt forslag til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, som viser de oplande, hvor der kan blive fastsat husdyrefterafgrødekrav, har været i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2016 til den 16. januar 2017. På baggrund af høringen er der foretaget en række justeringer af reglerne, herunder er naturtypen 3150 Næringsrige søer generelt udtaget af kortbekendtgørelsen. På baggrund af denne ændring har Miljøstyrelsen opdateret det tidligere offentliggjorte tekniske notat om beregning af husdyrefterafgrødekravet. Notatet er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde notat om grundlaget for kortet over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Notaterne findes på siden om ny husdyrregulering under baggrundsnotater.

Miljøstyrelsen offentliggjorde på MiljøGis i forbindelse med høringen af bekendtgørelsesudkastene en høringsversion af kortet, der viser beliggenheden af de habitatnaturtyper, der danner grundlag for det nye oplandskort, samt oplysninger om hvilken naturtype, der er tale om. Kortet på MiljøGis er opdateret, så det viser det endelige kort efter  høringen og ændringerne i kortbekendtgørelsen.

Du kan læse de indkomne høringssvar og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil på høringsportalen.

Gå til siden om ny husdyrregulering

Gå til det opdaterede kort på MiljøGis 

Læs høringssvar på Høringsportalen

Miljøvurdering (SMV) af de ændrede regler

Der er gennemført en miljøvurdering (SMV) efter reglerne i miljøvurderingsdirektivet af de regler, der nu udstedes. Miljøvurderingen er gennemført som en del af Miljøstyrelsens miljøvurdering af forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret harmonikrav) og målrettet efterafgrødeordning. Plandokument og miljørapport har været i 8 ugers offentlig høring fra den 14. december 2016 til den 9. februar 2017. Miljøstyrelsen har nu udarbejdet en sammenfattende redegørelse over høringen og miljøvurderingen. Plandokument, miljørapport og den sammenfattende redegørelse kan ses på Miljøstyrelsens side om annonceringer, hvor der også gives klagevejledning.

Gå til Miljøstyrelsens side om annonceringer

Fase II af bekendtgørelsesændringerne til opfølgning på ny husdyrregulering

I maj 2017 forventer Miljøstyrelsen at sende fase II af bekendtgørelsesændringerne i offentlig høring. Fase II implementerer de dele af ny husdyrregulering, der vedrører beskyttelse af ammoniakfølsom natur (regler om teknik i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, der har en begrænsende effekt på ammoniakemissionen), erosion af jord, særlige restriktioner ved anvendelse af husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink, samt anvendelse af affald på landbrugsjord. Fase II vil også indeholde de nødvendige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i forhold til den nye anlægsregulering samt konsekvensændringer i øvrige relevante bekendtgørelser.

Bekendtgørelserne er tilgængelige på retsinformation

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder