Tilbud om indmelding af grundvandskortlægning

08-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) vil gerne have indmeldinger af grundvandskortlægning ind gennem GeoCloud.

SVANA har fremsendt brev til kommunerne om Tilbud om indmelding af grundvandskortlægning 2016-2 med proceduren for indmelding af kommunernes ønsker til kortlægning af grundvandsressourcen. Indmeldingen vil ske via data-udvekslingsplatformen GeoCloud (kræver login) .

Indmeldinger kan ske løbende. SVANA vil samle op på indmeldinger ca. 2 gange årligt.   Deadline for opsamlingen i efteråret er mandag d. 3. oktober 2016 .

SVANA tilbyder kommunerne at kunne bidrage med oplysninger til prioritering af kommende grundvandskortlægning. Herunder oplysninger til afgrænsning og udpegning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD, afgrænsning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger indenfor OSD og undtagelsesvis justering af allerede grundvandskortlagte arealer. Dette med henblik på henholdsvis udpegning i
bekendtgørelse og afgrænsning af indvindingsoplande på Danmarks Arealinformation, Danmarks Miljøportal.