Nyt reduktionspotentialekort og sårbarhedskort ligger nu på Miljøportalen

07-09-2016
Landbrug

Grundlaget for de opdaterede nitratklasser, som ind til nu, kun har været at finde i Notat om Nitratklassekortet af 10. december 2015 på Aarhus Universitets hjemmeside, ligger nu på Miljøportalen. Hent notatet.

Kortene skal bruges i vurderingen af om husdyrbruget i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug, ikke kan udelukkes at have en skadevirkning på et sårbart Natura 2000 område. Se mere om emnet i vejledningens afsnit om ” Afskæringskriterium for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevande ”.