Miljøstyrelsen undersøger pesticiders spredning i miljøet

07-09-2016
Borger

Fire nye forskningsprojekter skal gøre Miljøstyrelsen klogere på, hvordan bekæmpelsesmidler kan spredes i miljøet. Resultaterne fra projekterne vil på længere sigt hjælpe til at sikre miljøet endnu bedre mod uønsket belastning fra bekæmpelsesmidler.

De fire nye projekter er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, der skal give Miljøstyrelsen den nyeste viden til brug i arbejdet med at nedbringe belastningen af miljø og menneskers sundhed mest muligt.

De fire projekter er:

1. NoNewBAM
Brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt på arealer, der ikke er landbrugsjord – f.eks. indkørsler, fortove og på parkeringspladser i byer og langs jernbaner – har tidligere givet problemer for grundvandet. Derfor vil projektet undersøge nedsivningen af de to pesticider diflufenican og glyphosat, som i dag må anvendes på fortove m.m. - i et udvalg af danske jorde med fokus på arealer, der ikke er landbrugsjord.

2. Kortlægning af sprækkede ler-aflejringers sårbarhed overfor pesticider på lokal og landskabsskala
Der er i dag meget lidt viden om hvilke typer lerjord, hvor der er størst risiko for udvaskning af pesticider; især mangler der viden om sprækker og pesticidtransport i dybe jordlag, hvor der ikke findes ilt. Dette projekt vil forsøge at udvikle metoder til klassificering af lerjorde i forhold til deres nedsivningsrisiko for pesticider, så man kan udpege de områder, der er særligt følsomme i forhold til nedsivning af pesticider.

3. Partikelbårne biocider
Vi har i dag en del viden om frigivelse af opløst biocid fra behandlede overflader, f.eks. maling, polymerbaseret puds, fugemasser og behandlet træ, mens omfanget og karakteren af partikelbåret biocidforurening er ukendt og derfor ikke inkluderes i risikovurderingen af et givent produkt. Resultaterne fra dette projekt vil bl.a. belyse omfanget af den partikelbårne biocidforurening og identificere hvilke slags biocidholdige materialer, der forekommer som støv på jordoverflader og på bunden af vandmiljøer.

4. Dybe biopores udbredelse og betydning for pesticidudvaskning til grundvand set i relation til det historiske landskab og den nuværende landbrugsanvendelse på moræneler
Projektets overordnede formål er at blive i stand til at afgrænse og udpege områder i morænelandskaber, hvor der er stor eller lille risiko for, at pesticider kan sive ned gennem de øverste 5-10 m lerlag til underliggende jordlag og grundvandet. Projektet fortsætter et netop afsluttet forskningsprojekt, der peger på, at pesticidnedsivning i moræneler formentlig generelt skyldes hurtig strømning i hidtil upåagtede dybe rodkanaler fra træer, der engang voksede på stedet; muligvis helt tilbage fra stenalderen, hvor der fandtes skov udbredt i hele Danmark.

Læs mere om de fire nye projekter her