Skibe i Nordsøen og Østersøen skal forurene langt mindre

27-10-2016
Grøn virksomhed Luft

Efter dansk pres i FN vil nye skibe, som sejler i Nord- og Østersøen, fra 2021 skulle sænke udledningen af kvælstofoxider med 75 procent. FN’s Søfartsorganisation IMO har i dag godkendt skærpede krav til skibes røg.

Hvert år sejler tusindvis af skibe gennem de befærdede farvande i Nord- og Østersøen og udleder partikler og skadelige gasser fra skorstenene. Røgen er en stor kilde til luftforurening i de omkringliggende lande. IMO har allerede fra 2015 skærpet kravene til skibes forurening med svovl, som skal reduceres med 90 procent, og nu skal forureningen med kvælstofoxider (NOx) reduceres med 75 procent.

Danmark har i flere år arbejdet på at få skærpet NOx-kravene til skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, og det er nu lykkedes. Reduktionen af skibes NOx-emissioner vil få en positiv effekt for miljø og sundhed.

NOx kan føre til luftvejssygdomme

Kvælstofoxider kan bl.a. føre til luftvejssygdomme hos mennesker og som følge heraf for tidlige dødsfald. Samtidig øger udledningen af kvælstofoxider fra skibe belastningen med næringsstoffer i havet, hvilket kan medføre algevækst og fiskedød.

Det er årsagen til, at IMO i dag har godkendt ansøgninger fra landene i regionen om at udpege Nord- og Østersøen til såkaldte NECA-områder (NOx Emmission Control Areas). Udpegningen vil betyde, at nye skibe bygget efter 1. januar 2021 skal reducere NOx-forureningen med 75 procent i forhold til skibe bygget i dag.

Med de nye krav bliver Nord- og Østersøen blandt de havområder i verden, hvor der bliver gjort mest for at nedbringe luftforureningen.

Dagens godkendelse betyder, at kravene ventes endeligt vedtaget på næste IMO-møde i foråret 2017.

Yderligere oplysninger:

Civilingeniør i Miljøstyrelsen, Ditte Kristensen, tlf. 7254 4107, e-mail:

Fakta:

  • De skærpede krav vil betyde, at nye skibe bygget efter 1. januar 2021, der sejler i Nord- og Østersøen – dvs. alle farvande i og omkring Danmark – skal sænke udledningen af NOx med 75 pct. i forhold til skibe, der bygges i dag.
  • De skærpede krav vil medføre, at luftforureningen og næringsstofbelastningen fra skibe falder i Nord- og Østersøen. Kravene vil dermed bidrage til, at havmiljøets tilstand forbedres, og at sundhedstilstanden højnes for mennesker, der bor ved Nord- og Østersøen og landene omkring.
  • 14 lande blev i juni måned enige om at indsende to ansøgninger til FN’s søfartsorganisation (IMO) – én ansøgning for Nord- og én for Østersøen. Ansøgningerne blev indsendt til IMO 1. juli 2016.
  • Ansøgningen vedrørende Nordsøen er indsendt af Danmark, Norge, Sverige, UK, Frankrig, Belgien, Holland og Tyskland.
  • Ansøgningen vedrørende Østersøen er indsendt af Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland, Litauen og Rusland.
  • Ansøgningerne blev godkendt på det 70. møde i FNs Søfartsorganisations miljøbeskyttelseskomité, der foregår 24.-28. okt. i London.
  • Det er IMO, der formelt udpeger de to NECA-områder (NOx Emission Control Area). Udpegningen sker ved, at landenes indsendte ansøgninger først godkendes af IMO, og ved det næste møde vedtages af IMO. Det forventes således, at udpegningen vedtages endeligt i foråret 2017 på det næstkommende møde.
  • Det er ikke kun nye skibe, der stilles NOx-krav til. Skibe bygget efter 2011 er allerede i dag omfattet af globale NOx-krav, som reducerer NOx-udledningen med 20 pct. ift. de skibe, som blev bygget før 2011.