Dispensation fra lukkeperioden til udbringning af fast husdyrgødning på lerjord frem til 30. november 2016

24-10-2016
Landbrug

Miljøstyrelsen kan meddele, at der gives dispensation til udbringning af fast husdyrgødning på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 15. november til 30. november 2016.

Udbringningsperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen

I henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015) § 29, stk. 3, er det i perioden fra den 15. november til 1. februar ikke tilladt at udbringe fast gødning. Udbringningsperioden er fastsat af hensyn til at undgå udbringning af husdyrgødning om vinteren, da risikoen for udvaskning er størst på dette tidspunkt.

Baggrund for dispensationen

Fristen for etablering af efterafgrøder blev i år rykket fra den 16. august til den 30. august, hvilket har betydet, at nedpløjning af MFO-efterafgrøder først er tilladt fra den 6. november og pligtige efterafgrøder fra den 30. oktober mod normalt den 20. oktober.

Forudsætninger for udnyttelse af dispensationen

En udnyttelse af dispensationen forudsætter, at den faste gødning kan udkøres forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udkørsel af gødning på frossen jord, eller på jord, hvor der er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden 6 timer. Derudover er udbringning af husdyrgødning ikke tilladt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Dispensationen omfatter dermed alene udbringning af fast husdyrgødning i perioden 15. november til 30. november 2016 og kun i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11. På sandjord vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning udsættes til efter den 1. februar.

Klassificeringen skal ske i overensstemmelse med administrativ praksis i henhold til § 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1056 af 1. juli 2016 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.