Regler og metoder for støj fra vindmøller i andre lande

08-11-2016
Borger Støj

Miljørapport nr. 1894, 2016 omhandler en undersøgelse af målemetoder og støjregler for vindmøller i 10 lande/delstater.

Rapporten omhandler en undersøgelse af målemetoder og støjregler for vindmøller i 10 lande/delstater. Undersøgelsen er udført som et litteraturstudium.

For de undersøgte lande tegner der sig to overordnede metoder til kontrol af støjen fra vindmøllerne:

  1. Beregning af støjudbredelsen ved boliger, baseret på vindmøllens målte kildestyrke.
  2. Langtids m åling er direkte ved boliger.

De to metoder giver anledning til forskellige typer støjgrænser. Til begge metoder knyttes der faste støjgrænser udendørs ved boliger, men Metode 2 har derudover også relative støjgrænser, der afhænger af boligområdets baggrundsstøj. Der stilles her krav til, hvor meget vindmøllerne må forøge baggrundsstøjen ved en bolig. Metode 2 er mest udbredt i Frankrig og de engelsktalende lande. 

Metode 1 ser ud til at være bedst valideret pga. de internationale standarder og metoder, der benyttes. Kildestyrkemålinger udføres pr. vindmølle og kan sædvanligvis udføres på 1-2 dage pr. vindmølle alt efter ønsket vindhastighedsområde. Målingerne foregår tæt på møllen og kan normalt planlægges, så de ikke forstyrres af baggrundsstøj. Støjen ved boligerne kan nemt beregnes.

Metode 2 kræver langvarige målinger og regelmæssige standsninger af vindmøllerne. Det efterfølgende analysearbejde af måledata kan være omfattende, og det kan vise sig svært at adskille vindmøllens støjbidrag fra baggrundsstøjen . De statiske parametre (L 10 , L 50 og L 90 ), der benyttes til at beskrive støjen, kan være svære at forholde sig til for lægmand.

Miljørapport nr. 1894, 2016