Nye regler for landbrugets udbringning af fosfor

25-11-2016
Landbrug

Kravene til udbringning af fosfor i landbruget ændres de næste år afhængig af husdyrtype. Og fra 2018 vil de mest betydelige søer blive skånet mod store mængder fosfor.

Foto: Colourbox

Som en del af Fødevare- og landbrugspakken gennemføres en ny husdyrregulering, der vil give en effektiv beskyttelse af miljøet, når det gælder anvendelsen af fosfor.

Der er tale om en stor, teknisk og administrativ reform af husdyrreguleringen, der sætter rammerne for miljøgodkendelser og miljøtilladelser for produktionen af husdyr som svin, pelsdyr, kvæg og fjerkræ.

Både Natur- og Landbrugskommissionen og senere Vækstplan for Fødevarer anbefalede en ny, forenklet husdyrregulering, hvor reguleringen af landbrugsarealerne blev adskilt fra regulering af anlæg som f.eks. stalde.

Som et led i den nye husdyrregulering, bliver udbringning af alle gødningstyper med fosfor, f.eks. handelsgødning, husdyrgødning og spildevandsslam fra 1. august 2017 som noget nyt reguleret samlet ved indførsel af fosforlofter. Det vil sikre en mere effektiv og målrettet fosforregulering og en bedre beskyttelse af vores fosforfølsomme vandmiljø på længere sigt. Landmændene skal dokumentere brugen i deres gødningsregnskab. Indtil nu er fosfor blevet reguleret indirekte gennem de regler, som fastsætter den maksimale anvendelse af husdyrgødning per hektar.

De nye fosforlofter for udbringning af husdyrgødning:
Fra 1. august 2017 vil bl.a. følgende generelle nye fosforlofter gælde:
• Husdyrgødning fra slagtesvin: 39 kg fosfor pr. hektar
• Husdyrgødning fra kvæg: Som hovedregel 30 kg fosfor pr. hektar
• Husdyrgødning fra fjerkræ og mink: 43 kg fosfor pr. hektar
• Handelsgødning og spildevandsslam: 30 kg fosfor pr. hektar
• I opland til visse fosforfølsomme søer fastsættes fra 2018 som hovedregel et fosforloft på 30 P/ha uanset gødningstype.

Fosforlofterne for svin, mink og fjerkræ vil blive sænket trinvist frem mod 2025.
Som en konsekvens af Fødevare- og landbrugspakken vil den nye husdyrregulering også gøre det muligt at udbringe op til 170 kg kvælstof i form af husdyrgødningen per hektar, svarende til nitratdirektivets grænse, der gælder i hele EU. Husdyrgødning indeholder også væsentlige mængder fosfor, hvilket kan medføre miljømæssige problemer. Dette uønskede øgede tab til vandmiljøet imødegås med de ændrede fosforregler.

Særligt følsomt vandmiljø bliver skånet

I områder nær fosforsårbart vandmiljø - f.eks. de store og mest betydelige søer - bliver kravene til udbringning af fosfor skærpet fra 2018. Disse områder udgør cirka op til ¼ af det samlede landbrugsareal.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Rune Gleerup, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4117, e-mail:
Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4108, e-mail: