Har du kommentarer til, hvordan implementeringen af PRTR-protokollen er forløbet?

07-11-2016
Industri

Danmark skal for perioden 2012-2014 rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen
i Danmark.

PRTR-protokollen omfatter krav til et "PRTR-register". PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register og  er et register for udledninger til luft og vand samt oplysninger om affaldsmængder fra visse større industrier, husdyrbrug, renseanlæg m.m. 

Danmark, og de øvrige EU-lande, opfylder forpligtigelserne vedrørende PRTR-registeret i protokollen ved at indberette til det fælles europæiske E-PRTR register. Registeret omfatter udledninger af 91 oplistede stoffer og affald fra ca. 28.000 virksomheder i Europa. Det er kun udledninger over visse tærskelværdier, som skal indberettes. Se registeret her.

PRTR-data

I Danmark har en række virksomheder i mange år været omfattet af et krav om at afrapportere oplysninger om bl.a. udledninger af  forureninger i røg, spildevand m.m. via de grønne regnskaber, herunder PRTR-data. Krav om grønne regnskaber blev fra1. januar 2015 ophævet og krav om indberetning af PRTR-data blev videreført af en ny PRTR-bekendtgørelse. En del af kravene til virksomhedernes indberetning via de grønne regnskaber til og med 2014 omfattede de oplysninger, Danmark skal indberette til PRTR-registret/E-PRTR, og dermed også rapporteringsperioden for 2012-2014.

Offentlighedens adgang til miljøoplysninger

PRTR-protokollen er udsprunget af Århus-konventionen, som omhandler offentlighedens mulighed for indsigt  i miljøforhold, herunder muligheden for at få oplysning om udledningen af forurening fra større virksomheder.

Input til Danmarks rapportering

UNECE, som er den europæiske del af FN i Europa, har udarbejdet et spørgeskema som basis for landenes  rapportering. Miljøstyrelsen har udfærdiget et udkast til besvarelse af spørgeskema fra UNECE (FN i Europa), som du kan åbne her.

Miljøstyrelsen vil opfordre borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m. til at komme med kommentarer og  forslag til rapporten. 

Vi modtager gerne kommentarer og forslag, som skal sendes til – inden den 5. december 2016.

Kontakt:

Hans Erling Jensen, , telefon 72544347