Regnes der rigtigt når regionerne anvender Miljøstyrelsens screeningsværktøj?

02-05-2016

Miljøprojekt har testet screeningsværktøjet for jordforureninger, som kan udgøre en trussel for de nærliggende søer, vandløb m.v

I Miljøprojekt 1846 blev det testet, om screeningens antagelser og beregninger er gode nok. Og det er de. Testen viste nemlig, at værktøjet er passende konservativt. Dette er i fuld overensstemmelse med hensigten, idet yderligere undersøgelser kræves for med sikkerhed at fastslå om en jordforurening truer en sø, et vandløb eller et kystområde.

Læs rapporten: Jordforureningers påvirkning af overfladevand - Test af screeningsværktøjet for overfladevand 

Link til screeningsværktøjet: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/screeningsprincip-for-jordforurening/