Ny bekendtgørelse om risikovirksomheder

04-05-2016
Industri

Den nye risikobekendtgørelse er nu udstedt. Bekendtgørelsen gennemfører Seveso III-direktivet og indfører nye bestemmelser om terrorsikring af de store risikovirksomheder. Virksomhederne skal være opmærksomme på nye frister for ajourføring af oplysninger.

Seveso III-direktivet og overgang til CLP

Den ny risikobekendtgørelse er trådt i kraft den 1. maj 2016. Samtidig med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse  ophæves den hidtidige bekendtgørelse nr. 1666 fra 2006. Bekendtgørelsen gennemfører EU's Seveso III-direktiv (direktiv 2012/18/EU). Som følge heraf overgår bekendtgørelsen til de nye EU-klassificeringer for kemiske stoffer (CLP) og opdaterer visse krav til virksomheder og myndigheder, der bl.a. vedrører sikkerhedsdokumentationen, åbenhed, tilsyn m.v.

Samtidig ajourføres risikobekendtgørelsen på en række punkter, bl.a. beskrivelserne af myndighedernes opgaver og samarbejde. Bekendtgørelsen indeholder desuden nye bestemmelser om terrorsikring for kolonne 3-virksomheder. De danske regler om visse arealer i forbindelse med transport og om små ammoniak/chlor-anlæg er ikke ændret i bekendtgørelsen.

Nye frister for risikovirksomhederne

Den vigtigste frist i bekendtgørelsen for eksisterende risikovirksomheder, der ikke ændrer kolonne status, er den 1. november 2016 for den ekstraordinære ajourføring, som de nye krav i bekendtgørelsen udløser. Dette indebærer, at virksomhederne skal supplere eller ajourføre deres allerede indsendte sikkerhedsdokumentation, så den lever op til de nye oplysningskrav, der følger af bekendtgørelsen, f.eks. oplysninger om de nye klassificeringer. Der vil typisk være tale om en mindre omfattende ajourføring end de normale 5-årige ajourføringer.

Eksisterende kolonne 3-virksomheder skal også bl.a. være opmærksomme på frist den 1. juni 2017 for indsendelse af sårbarhedsvurdering til politiet.

Den nye bekendtgørelse vil snarest blive fulgt op af vejledning til virksomheder og myndigheder om de nye krav.

Anden relevant lovgivning

Arbejdstilsynet har udstedt ny bekendtgørelse nr. 370 af 19. april 2016 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt ny bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder. Samtidig ophæves cirkulære nr. 37/2006 om planlægning af arealanvendelsen inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.

Du kan hente den nye risikobekendtgørelse og anden relevant lovgivning ved at trykke på linkene til højre.