Ny bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

25-05-2016
Industri

D. 1. juli 2016 træder nye generelle miljøregler i kraft for affaldsbehandlingsanlæg, der ikke er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse.

Bekendtgørelsen gennemfører alene dele af affaldsrammedirektivet, hvor det er krævet, at alle affaldsbehandlingsanlæg som minimum skal efterleve generelt fastsatte regler.  

Bekendtgørelsen opstiller generelle miljøregler, der skal efterleves af alle affaldsbehandlingsanlæg, hvis de i forvejen ikke er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse. Miljøreglerne fastsætter hvorledes forskellige affaldsfraktioner skal opbevares og hvordan virksomheden overordnet indrettes.

Affaldsbehandlingsanlæggene som skal efterleve de nye regler for drift og indretning omfatter bl.a små kommunale containerpladser, små erhvervsdrevne komposteringspladser og biogasanlæg, samt virksomheder, der indsamler og opbevarer fraktioner af erhvervsaffald.

Disse mindre affaldsbehandlingsanlæg er allerede i stort omfang underlagt kommunernes regelmæssige miljøtilsyn. Fremover har både kommuner og virksomheder et ensartet grundlag for at bedømme om virksomheden driver sit anlæg miljømæssigt fornuftigt.

De modtagne høringssvar og Miljøstyrelsens høringsnotat kan findes på høringsportalen. 

Bekendtgørelsen om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg (nr. 436 af 17/05/2016)  træder i kraft 1. juli 2016.