Miljøstyrelsen har den 3. maj 2016 meddelt påbud om foranstaltninger mod spredning af genmodificeret raps fra en forsøgsudsætning af almindelig raps

10-05-2016

Miljøstyrelsen har den 3. maj 2016 meddelt påbud om foranstaltninger, herunder overvågning, fjernelse af planter og dampbehandling for at sikre mod spredning af genmodificeret raps

Miljøstyrelsen har med påbud af 3. maj 2016 forlangt foranstaltninger, blandt andet i form af fjernelse af planter og dampbehandling af jorden i anledning af, at der på tre forsøgsplots i Holeby er blevet sået traditionel raps, der ved en fejl var blevet blandet med en genmodificeret raps.

Se påbuddet .

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 30 i genteknologiloven. Afgørelsen er blevet annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside  den 4. maj 2016.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og berørte kommunalbestyrelser (i denne sag af Lolland Kommune). Klagevejledningen findes i annoncen, der er linket til ovenfor.