Opdatering af vejledning til vurdering af lugtgener og geneafstande for minkfarme

10-06-2016
Landbrug

Reglerne om lugt og afstandskrav for minkfarme er blevet opdateret.

undefined

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2014 en ny midlertidig vejledning til vurdering af lugtgener fra minkfarme på baggrund af et pilotprojekt gennemført i efteråret 2013. Den midlertidige lugtvejledning fastsatte en lugtemission på 7 OU/s/årstæve, og lugtspredningen blev beregnet som ”worst case” svarende til lugtspredningen fra en mekanisk ventileret stald med slagtesvin.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Kopenhagen Fur siden fået gennemført et forbedret fagligt grundlag, hvor lugtemissionen er bestemt efter fastsatte principper og retningslinjer for test i øvrig anvendt til test af miljøteknologier til landbruget, og hvor der er udarbejdet en faglig metode og standardspredningskurver fra minkfarme.

Lugtemissionen kan på dette grundlag fastsættes til 6½ OU/s/årstæve. Men da spredningskurven ændres markant, vil der samlet set ske en skærpelse af reglerne og en forøgelse af geneafstandene for minkfarme. I følgende tabel er angivet de anbefalede geneafstande med den opdaterede viden for en farm på 2.000 årstæver og en farm på 8.000 årstæver. Stigningen i den anbefalede geneafstand er angivet i kolonnen til højre. Minkfarme er også reguleret af faste afstandskrav, jf. pelsdyrbekendtgørelsen, som i nogle tilfælde vil give en længere geneafstand. I parentes er angivet stigningen i geneafstanden, når det tages i betragtning, at nogle minkfarmes geneafstand i dag er reguleret af de faste geneafstande.

undefined

Miljøstyrelsen forventer at have de nye data vedrørende lugtemissionen og standardspredningskurven implementeret i it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk den 1. juli 2016. Igangværende og nye ansøgningssager vil fra denne dato blive beregnet efter den nye viden. Eksisterende minkfarme vil ikke umiddelbart blive berørt af den nye viden, men de vil evt. blive begrænset i de fremtidige udviklingsmuligheder på den pågældende lokalitet.

Såfremt man inden denne dato ønsker at tilpasse sin eksisterende ansøgning efter den nye viden, kan der gennemføres en konkret OML-beregning, hvor der anvendes en lugtemission på 6½ OU/s/årstæve og hvor minkfarmen indarbejdes i OML-modellen. Der vil ofte ved en konkret OML-beregning kunne opnås en kortere geneafstand end de vejledende værdier i tabellen ovenfor. Det vil derudover være muligt som virkemiddel at etablere en træbevoksning mellem minkhallerne og omboende, som yderligere vil reducere geneafstanden. Ved anvendelse af en konkret OML-beregning anbefales følgende:

Lugtemissionerne fra naturligt ventilerede minkhaller beskrives i OML-beregningerne som arealkilder. Emissionerne sker dog fra arealer/flader, som er hævet over jordoverfladen. Samtidigt er arealkilden påvirket af turbulens fra bygninger. For minkhaller skal der angives et grundplan, en udslipshøjde og en bygningshøjde. Der er ikke noget røgfaneløft, som for punktkilder/mekanisk ventiltion. Minkhaller indtegnes som opført. Lugtemissionen sker fra både væg og kip. På baggrund af undersøgelser (AgroTech 2015) skal anvendes en fast fordeling for emissionen med 50 % via kip og 50 % fra væg. For 10- og 12-rækkehaller sker emissionen i hele hallens længde fra kip i en 2 meter bred zone og fra væg i højden 1½ meter. For de lave 2-rækkehaller er der i praksis ingen forskel med hensyn til lugteksponering fra væg- og kipemission, og derfor skal der ikke skelnes i beregningerne mellem disse, og en 2-rækkehal tildeles en fælles udslipshøjde på 2 meter. For de 2-rækkede haller er det muligt at behandle mange tætliggende 2-rækkede haller som en samlet arealkilde med en størrelse svarende til arealet udspændt af bygningerne. Såfremt der etableres en beplantning mellem minkhallerne og omboende kan geneafstanden reduceres. Ruheden i OML-beregninger angives normalt i landbrugsområder til 0,1, mens den er 1,0 ved skov. Hvis der etableres et bredere læhegn på f.eks. 15 meter omkring minkfarmen kan i OML-beregningen anvendes ruheden i relation til afstanden til den dimensionerende nabo, som angivet i tabellen nedenfor:

undefined