Miljøaktivitetsbekendtgørelsen er blevet ændret

21-06-2016
Industri

Den 1. juli 2016 træder en ny bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter i kraft. Ændringer omfatter blandt andet en revision af listen over aktiviteter, der skal anmeldes til kommunen, før de påbegyndes.

Anmeldepligtige aktiviteter

Når en bygherre vil gennemføre en midlertidig aktivitet, skal aktiviteten anmeldes forud til kommunen. Med ændringerne af listen i § 2 over disse aktiviteter er der fokuseret på bygge- og anlægsarbejder og relaterede aktiviteter, herunder nedrivning, bygningsfacadebehandling og overfladebehandling af fristående stålkonstruktioner.

Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer vil oftest forekomme i forbindelse med et konkret byggeri eller nedrivningsprojekt og vil være indeholdt i de punkter, der bibeholdes på listen.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at have en anmeldelsespligt for de resterende punkter som hermed er udgået af den hidtidige liste i § 2.

Klagereglerne

Klagereglerne i § 22 er blevet præciseret, så der ikke er tvivl om klagereglernes rækkevidde. Afgørelser om forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj efter miljøbeskyttelseslovens § 42 og afgørelser efter § 72 kan således ikke påklages, hvis afgørelsen vedrører en af de virksomheds- eller anlægstyper, der er nævnt i bestemmelsen i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Undtagelsen om kommunale anlæg finder dog fortsat anvendelse. 

Kommende vejledning

De fleste bygge-og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter har kun mindre miljømæssig betydning. Her dækker bekendtgørelsens regler om blandt andet anmeldelse og behandling efter kommunale forskrifter. Omvendt kan der være projekter, der har større miljømæssig betydning, og disse bør ikke behandles efter bekendtgørelsen.  

Miljøstyrelsen vil udarbejde vejledning til kommuner og bygherrer om, hvornår en midlertidig aktivitet ikke bør behandles efter bekendtgørelsens regler. Miljøstyrelsen påtænker også at inddrage andre vejledningsemner.

De modtagne høringssvar og Miljøstyrelsens høringsnotat kan findes på høringsportalen .

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan ses på retsinformation .

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kristine Raunkjær Stubdrup, tlf.: 72 54 4334,