Få tilskud til nye vådområder

08-06-2016

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til projekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Vandmiljø. Nye projekter med vådområder skal sikre vandmiljøet. Foto: Naturstyrelsen.

Nu er der åbent for dette års tilskud til nye vådområder, der skal mindske udledninger fra landbruget og i stedet skabe nye naturområder.

Tilbuddet er en del af regeringens aftale med KL om flere frivillige vådområder, og de kan i princippet gives til alle lodsejere, der har jord i områder, hvor der skal gøres en indsats over for kvælstof. Årets pulje er på cirka 153 millioner kroner.  Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder krroner af til folk, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder.

Kommunerne vil i den kommende tid opsøge landmænd eller andre lodsejere, der ejer jord, der kan være interessant at lave om til vådområde. Landmænd kan ikke selv søge om midler direkte.

Et nyt vådområde fjerner kvælstof og fosfor af to grunde: Dels fordi jorden ikke længere bliver gødet, når den ikke længere bliver dyrket, dels fordi bakterier i det nye vådområde vil ”æde” det kvælstof, der fortsat siver væk fra det tidligere dyrkede område. Det organiske materiale bliver så at sige forvandlet til kvælstof, der forsvinder ud i luften.

Et vådområdeprojekt kan etableres på flere måder, men det går i alle tilfælde ud på at sætte et stykke jord under vand: Enten ved at lukke dræn, hæve vandløbsbunden eller ved at etablere en sø.

Samarbejde mellem kommuner og lodsejere

Projekterne gennemføres af kommunerne i tæt samarbejde med de lokale lodsejere. Lodsejere kan selv vælge, om de vil sælge jorden, eventuelt med tilbagekøbsret, eller om de vil beholde jorden mod at forpligte sig til det nye vådområde i 20 år. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad jorden hidtil har været brugt til.

Indsatsen vil overvejende omfatte lavtliggende landbrugsarealer, som hurtigt kan overrisles og omdannes til natur.

I perioden 2016-2021 skal vådområderne reducere kvælstofudledningen til fjorde og kyster med cirka 1.250 tons. Indsatsen er en del af gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv og af det danske landdistriktsprogram, der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. EU medfinansierer indsatsen med op til 100 procent.

I år er der afsat 138,9 millioner kroner til kvælstofvådområder. Med en gennemsnitlig omkostning på ca. 117.000 kroner per hektar vil der kunne gennemføres cirka 1.200 hektar nye naturområder. Det svarer til et areal, der er større end Furesøen.