Miljøbeskyttelsen bibeholdes, men færre virksomheder skal have en miljøgodkendelse

15-06-2016
Industri

Den 1. juli 2016 træder der en ny godkendelsesbekendtgørelse i kraft, hvor 22 listepunkter udgår af bilag 2 til bekendtgørelsen. Derudover ændres kapacitetsgrænserne for 6 listepunkter. De aktiviteter, der tidligere var omfattet af et af listepunkterne eller er under de nye kapacitetsgrænser, skal derfor ikke længere have en miljøgodkendelse.

Revidering af listepunkter på bilag 2

Miljøstyrelsen har gennemgået alle listepunkter på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen og foretaget en vurdering af, om der fortsat er en miljømæssig begrundelse for at beholde dem på listen. 

Mange virksomheder har gennem de sidste mange år fået rigtig godt styr på forureningen og udgør ikke længere den samme trussel for miljøbeskyttelsen, som da listen blev indført. For mange virksomheder er det derfor nok at have en spildevandstilladelse.

Virksomheder inden for de listepunkter, der udgår eller ændres, udgør en så lille forureningsrisiko, at de kan reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis der konstateres en væsentlig forurening.

Miljøstyrelsen sendte et forslag i høring, hvor der var lagt op til, at 28 listepunkter kunne udgå af godkendelsespligten. På baggrund af de mange gode høringssvar foretog Miljøstyrelsen en fornyet vurdering af listepunkterne. Også sagen om Dan Gødning i Fredericia, hvor der skete et tankkollaps med forurening af havnen i Fredericia til følge, gjorde Miljøstyrelsen opmærksom på nye forhold. 6 listepunkter blev derfor bibeholdt på listen i forhold til det oprindelige forslag. Bl.a. vil virksomheder som Dan Gødning, der har oplag af kemiske stoffer, fortsat skulle have en miljøgodkendelse.

Grænseoverskridende aktiviteter

Der er i godkendelsesbekendtgørelsen også indført nye regler om offentlighedens adgang til at udtale sig, hvis myndighederne modtager oplysninger fra andre EU- eller EØS lande om anlæg, der kan have grænseoverskridende virkninger på miljøet. Modtager de danske myndigheder en ansøgning, der kan medføre grænseoverskridende følger, og skal der afholdes bilaterale konsultationer med et andet EU- eller EØS land, er myndigheden endvidere forpligtet til at offentliggøre oplysninger om det.

Standardvilkår

Som følge af, at listepunkt F 207 udgår af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, slettes afsnit 10 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Herudover foretages mindre rettelser i afsnit 3.4, vilkår 26 for listepunkt B 202.

Tilsyn og brugerbetaling

De listepunkter, der udgår af bilag 2, er flyttet til brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, hvilket gør, at myndighederne fortsat er forpligtet til regelmæssigt at føre tilsyn med virksomhederne og kan opkræve brugerbetaling for tilsynsarbejdet. Tilsynsfrekvensen for disse virksomheder ændres fra et tilsyn minimum hvert 3. år til minimum hvert 6. år, men myndighederne skal fortsat foretage en miljørisikovurdering af virksomhederne for at få fastlagt den individuelle tilsynsfrekvens. Virksomhedens miljørisiko vil derfor blive afspejlet i, hvor ofte der føres tilsyn.

Tilsynsbekendtgørelsens regler for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, finder dog fortsat anvendelse på de virksomheder der udgår af bilaget i perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016. Dette gælder både eksisterende virksomheder og virksomheder, som måtte etablere sig i denne periode. Det betyder blandt andet, at den nye tilsynsfrekvens først vil gælde fra den 1. januar 2017. Det betyder også, at tilsynsaktiviteten skal indgå i opgørelsen af de årlige tilsynsmål for godkendelsespligtige virksomheder, at tilsyn indberettes som udført på en godkendelsespligtig virksomhed, og at brugerbetaling opkræves for de pågældende virksomheder som godkendelsespligtige virksomheder for hele 2016. Efter den 1. januar 2017 skal tilsynsmyndighederne fastsætte en tilsynsfrekvens for virksomhederne og føre tilsyn efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1.

I perioden fra den 1. januar 2017 til den 10. januar 2017 skal tilsynsmyndighederne opdatere virksomhedernes stamdata, så det nye listepunkt på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 fremgår.

I tilsynsbekendtgørelsen er det også præciseret, at tilsyns- og godkendelsesmyndighederne skal afgive den årlige indberetning til Miljøstyrelsen for 2015 og offentliggøre konklusionen af gennemførte kampagner i 2015, som ikke er offentliggjort på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.

Videre er tilsynsbekendtgørelsens anvendelsesområde for jordforureningsloven præciseret.

I brugerbetalingsbekendtgørelsen er det præciseret, at der skal betales brugerbetaling for godkendelsesarbejde, som er udført indtil bekendtgørelsens ikrafttræden, herunder for uafsluttede sager.

I brugerbetalingsbekendtgørelsen er henvisningen til grønne regnskaber endvidere udgået.

De modtagne høringssvar og Miljøstyrelsens høringsnotat kan findes på høringsportalen.

Se bekendtgørelserne her:

Godkendelsesbekendtgørelsen

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Lumbye Sørensen, e-mail: , tlf.: +45 72 54 43 62