8. tilpasning til CLP forordningen (EF nr. 1272/2008) træder i kraft 4. juli 2016

23-06-2016
Kemikalier

Den 8. tilpasning til CLP forordningen implementerer ændringerne i den 5. reviderede version af det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS) i EU.

Tilpasningen omfatter ændringer i en række af bilagene til CLP forordningen, herunder bl.a.

  • en ny alternativ metode til klassificering af oxiderende faste stoffer
  • ændringer til bestemmelserne om klassificering i fareklasserne for hudætsning/hudirritation og alvorlig øjenskade/øjenirritation. Der er bl.a. introduceret en generel kategori 1 for hudætsende stoffer
  • ændringer til bestemmelserne om klassificering af aerosoler
  • ændringer til flere sikkerhedssætninger og i rækkefølgen af visse sikkerhedssætninger
  • tydeliggørelse af, at supplerende mærkning med sætning EUH 208 ikke finder anvendelse når EUH 204 eller EUH 205 allerede finder anvendelse (gælder blandinger indeholdende isocyanater og visse epoxyforbindelser)

Tilpasningen træder i kraft den 4. juli 2016. Reglerne finder anvendelse d. 1. februar 2018, men kan anvendes på frivillig basis frem da.

8. tilpasning til CLP ( Forordning (EU) nr. 2016/918 af 19. maj 2016 ) (EUR-lex, pdf).