Miljøstyrelsen klager over Københavns Kommunes afgørelse om målestation

05-01-2016
Borger Luft

Miljøstyrelsen har den 4. januar 2016 klaget til Vejdirektoratet over Københavns Kommunes afslag på Miljøstyrelsens ansøgning om flytning af luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard.

Begrundelsen for Miljøstyrelsens klage er, at det er Miljøstyrelsen og ikke Københavns Kommune, der er myndighed for overholdelse af EU’s luftkvalitetsdirektiv bl.a. med hensyn til placering af luftmålestationer i Danmark.

Københavns Kommune har således ikke kompetence til at vurdere, om det er velbegrundet at flytte målestationen efter luftkvalitetsdirektivets bestemmelser. Kommunens afgørelse påklages derfor til Vejdirektoratet, som er klageinstans og kontrollerer, om kommunernes afgørelser efter vejlovgivningen er lovlige.

Læs Miljøstyrelsens klage til Vejdirektoratet her