Rapport om vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer

19-02-2016
Støj

For at kunne fastlægge støjbelastningen fra vindmøller skal støjens indhold af tydeligt hørbare toner i nogle tilfælde vurderes på grundlag af målinger ved naboer til vindmøllerne. Vindgenereret støj fra vegetation og bygninger (vindstøj) har væsentlig indflydelse på resultatet. Betydningen af målepunktets placering for resultatet er undersøgt.

undefined
Mikrofonplacering tættest på bolig

Miljøstyrelsens Referencelaboratorie for støj og vibrationer har udarbejdet rapporten som vedrører følgende emner:

  • Resultater af synkrone målinger af vindstøj fra vegetation analyseret som A-vægtede niveauer og i kritiske bånd. Målingerne viser, at de A-vægtede niveauer af vindstøjen i de fleste tilfælde er højere end støjgrænserne.
  • Generelle retningslinjer for, hvorledes målepositionerne vælges, så de bedst opfylder bekendtgørelsens krav om at vindstøjen får mindst mulig indvirkning på måleresultaterne.
  • Anvendelse af 95 % fraktiler i stedet for maksimalværdier for at nedbringe ubestemtheden på resultaterne.
  • Baggrunden for det faste tonetillæg og fordelene ved et gradueret tillæg.
  • Gennemgang af fire konkrete sager for at belyse et fast kontra et gradueret tonetillæg i praksis.

Find rapport nr. 28, Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer  her på Referencelaboratoriets hjemmeside.