Ny rapport viser vejen til færre pesticider

26-02-2016

Miljøstyrelsen har støttet en undersøgelse af, hvordan alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse i landbruget kan sænke mængden af pesticider. Men der er et stykke vej endnu.

undefined
Foto: Colourbox

I en ny rapport – ” Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder ” – har forskere undersøgt mulighederne at bekæmpe ukrudt med såkaldt integreret plantebeskyttelse (IPM). Dette er et koncept, hvor forebyggelse, kulturtekniske tiltag og alternative bekæmpelsesmetoder er hjørnestenene, og brugen af kemiske pesticider er ”nødbremsen”. Integreret ukrudtsbekæmpelse i de store landbrugsafgrøder et vigtigt element i forhold til at reducere brugen af pesticider, da herbiciderne udgør ca. 60 % af det samlede pesticidforbrug.

Projektet har undersøgt, om det er muligt ved hjælp af en række alternative metoder at begrænse eller helt undgå behovet for brug af ukrudtsmidler i konventionelle landbrugsafgrøder.

Flere faktorer har betydning

Rapporten peger på, at hhv. 1) sædskiftets betydning for ukrudtsfloraens udvikling og sammensætning, 2) ukrudtsgræssers spirehvile, 3) effekten af såtidspunkt, afgrødetæthed og afgrødens rumlige fordeling på de vigtigste ukrudtsarters vækst og udvikling, 4) udnyttelse af mellem- og efterafgrøders hæmmende effekter på ukrudtet, 5) udvikling af skadetærskler og moniteringsmetoder for ukrudt i vintersæd om foråret, og 6) ikke-kemiske bekæmpelsesmetoders effekt overfor de vigtigste ukrudtsarter alle er elementer, der bør inddrages i integrerede ukrudtsbekæmpelsesstrategier.

Dog bemærker forfatterne også, at i dag er det økonomiske incitament for jordbrugerne ikke til stede. F.eks. er der god bekæmpende effekt på ukrudt ved at så flere vårafgrøder, men udbyttet af disse afgrøder er langt mindre end vinterafgrøder. Samtidig virker initiativer, der er indført for at begrænse udledningen af næringsstoffer, ofte modsatrettet IPM-initiativer. F.eks. kan begrænsninger i såtidspunkt og jordbearbejdning medføre, at betingelserne for græsukrudt bliver bedre.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.