Nyt kort over udviklingen i husdyrholdet

19-12-2016
Landbrug

Til brug for kommunernes sagsbehandling i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug offentliggør Miljøstyrelsen seneste opgørelse over udviklingen i husdyrholdet fordelt på oplande.

Opgørelsen omfatter de senest tilkomne data i det centrale husdyrregister (CHR) over husdyrholdet. Opgørelsen for de enkelte år kan ses på MiljøGis. Af kortet kan man se, hvilke oplande der nu skal betragtes som henholdsvis stigende og faldende, efter Miljøstyrelsen har gennemgået og vurderet de oplande med en stigning på under 1 %. Kortet kan tilgås nederst på siden.

Kommunerne skal lægge kortet til grund i behandlingen af sager efter husdyrgodkendelsesloven. Der er 9 oplande, hvor husdyrtrykket var faldende sidste år, der nu har et stigende husdyrtryk. Der er 3 oplande der siden sidste år har ændret sig fra stigende til faldende.

Med offentliggørelsen af det nye dyretrykskort kan der i de 9 oplande – og de øvrige oplande med stigende dyrehold- kun godkendes nye udvidelser, hvis der fra markerne ikke udledes mere kvælstof, end der bliver fra et planteavlsbrug (planteavlsniveau).

I de 9 nye oplande med stigende husdyrtryk er der i alt ca. 142.000 DE. Der er tale om Bornholm og Farvandet Djursland, der begge har omkring 35.000 DE, oplandene Mariager Inderfjord, Vejle Yderfjord og Langelands Sund, som hver har omkring 20.000 DE samt en række mindre oplande med tilsammen omtrent 12.000 DE..

I de 3 oplande, der er gået fra at have stigende dyrehold sidste år til at være faldende i år, er der tilsammen omtrent 11.000 DE. Her vil nye godkendelser ikke længere få stillet krav om planteavlsniveau.

I år der 3 oplande, hvor stigningen i dyreholdet har været under 1 %, og der kan ses bort fra stigningen fordi betingelserne beskrevet i Kammeradvokatens analyse og konklusion forud for bekendtgørelsesændringen i 2014, jf reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, 2, C, er opfyldt. Det drejer sig om 133: Vesterhavet, 43: Rødsand og 8: Kalveboderne. I oplandet Vesterhavet var der i forvejen et fald siden 2007, i de 2 andre oplande var der sidste år stigende husdyrtryk. De 2 oplande er derfor en del af de tilsammen 3 oplande, hvor der er sket en ændring fra stigende til faldende husdyrtryk siden sidste år.  

Dyretrykskortet i dets nuværende form forventes at bortfalde fra 1. marts 2017 og afløses af generelle regler fra 1. august 2017, såfremt forslag til ny husdyrlov fremsættes og vedtages på nuværende grundlag.

Gå til kortet på MiljøGis 

Hent en PDF udgave af kortet

Læs Kammeradvokatens konklusion

Læs Miljøstyrelsens specifikke gennemgang af om kriterierne er overholdt i de tre oplande