Nye regler for dambrug

14-12-2016
Landbrug

Fra nytår vil reguleringen af dambrug blive opdelt i to spor afhængigt af anlæggenes størrelse og afhængigt af, om det er eksisterende eller nye anlæg.

Bekendtgørelsen for dambrug vil fremover regulere branchen i to spor:

Det ene spor retter sig mod eksisterende mindre dambrug med en produktion svarende til anvendelse af max 100 tons foder. Disse anlæg kan miljøgodkendes på foderkvote og med en individuel BAT-vurdering. Hensigten er bl.a., at det skal blive nemmere for mindre bestående anlæg, som ikke allerede har en miljøgodkendelse, at kunne leve op til kravene om godkendelse. Der findes i dag ca. 50 dambrug, der alene har en fodertilladelse og mangler at få en miljøgodkendelse.

Det andet spor er målrettet de store anlæg med en produktion svarende til anvendelse af over 100 tons foder. For disse anlæg forlænges fristen for overgang til emissionsbaseret regulering fra 2022 til udgangen af 2026. De store anlæg er dermed fortsat underlagt de i bekendtgørelsen fastsatte BAT-standardkrav.

Der er i alt ca. 175 dambrug i Danmark. Ændringerne i dambrugsbekendtgørelsen sker som opfølgning på den tidligere regerings Fødevare- og Landbrugspakke og den politiske aftale fra i sommer om vækst i dansk akvakultur. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2017.

> Se den nye dambrugsbekendtgørelse