Ny godkendelsesbekendtgørelse fritager flere virksomheder fra godkendelsespligt

20-12-2016
Industri

Den 1. januar 2017 træder der en ny godkendelsesbekendtgørelse i kraft, som fritager yderligere 2 brancher fra godkendelsespligt og indfører nye bagatelgrænser for i alt 3 listepunkter

Savværker og virksomheder med trætørring mv. fritages helt for godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af seks listepunkter, som er mundet ud i, at yderligere to brancher helt fritages for godkendelsespligt, siden den sidste ændring til godkendelsesbekendtgørelsen i sommeren 2016.  Det betyder, at f.eks. savværker, virksomheder med trætørring og brændselspilleproduktion samt oplag af faste stoffer og gasarter undtages godkendelsespligt. 

Herudover indføres der bagatelgrænser for oplag af flydende stoffer, foderstofvirksomheder og skumplastvirksomheder. De pågældende listepunkter udtages og ændres med baggrund i, at de udgør en så lille forureningsrisiko, at de kan reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis der konstateres en væsentlig forurening.

Ændringerne sker som opfølgning på den seneste reduktion af de godkendelsespligtige virksomheder i godkendelsesbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli 2016. Miljøstyrelsen foreslog her, at i alt 28 listepunkter skulle fritages fra godkendelsespligt, men bibeholdt godkendelsespligten for 6 ud af de foreslåede 28 listepunkter på baggrund af høringssvarene.

Virksomhederne er fortsat underlagt miljøtilsyn

De virksomheder, som ikke længere er omfattet af godkendelsespligten, er fortsat underlagt myndighedens regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen, og myndigheden kan, i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsens regler herfor, kræve brugerbetaling for tilsynet.

Tilsynsfrekvensen ændres dog fra et tilsyn minimum hvert 3. år til minimum hvert 6. år. Myndighederne skal fortsat foretage en miljørisikovurdering af virksomhederne for at få fastlagt den individuelle tilsynsfrekvens. Virksomhedens miljørisiko vil derfor blive afspejlet i, hvor ofte der føres tilsyn.

I perioden fra den 1. januar 2017 til den 10. januar 2017 skal tilsynsmyndighederne opdatere virksomhedernes stamdata, så det nye listepunkt fremgår.

I brugerbetalingsbekendtgørelsen er det præciseret, at der skal betales brugerbetaling for godkendelsesarbejde, som er udført indtil bekendtgørelsens ikrafttræden, herunder for uafsluttede sager.

Standardvilkårsbekendtgørelsen er endvidere konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne til godkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere om, hvad ændringerne til godkendelsesbekendtgørelsen indebærer på høringsportalen .

Bekendtgørelserne kan findes her:

Godkendelsesbekendtgørelsen

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sezen Zeynep Celik, e-mail: , tlf.: +45 72 54 45 24