Høring af de første bekendtgørelsesændringer som led i ny husdyrregulering

13-12-2016
Landbrug

Som del af udmøntningen af ny husdyrregulering er forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt forslag til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder sendt i høring.

Første fase af bekendtgørelsesændringer

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt udkast til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder i høring. De foreslåede ændringer er del af en række bekendtgørelsesændringer, som følger af ændring af husdyrbrugloven.

Bekendtgørelsesudkastene er første fase af bekendtgørelsesændringer, der følger af forslag til lov om ændring af husdyrbrugloven, der har været i høring i perioden 26. september – 24. oktober 2016, og som skal udmønte ny husdyrregulering. Med forslaget til ændring af husdyrbrugloven adskilles reguleringen af anlæggene (stalde, beholdere, bygninger m.v.) fra reguleringen af husdyrgødningsanvendelsen på arealerne. Godkendelser og tilladelser vil derfor fremover alene omfatte anlæggene på husdyrbrug.

Udstedelse af bekendtgørelser

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. august 2017, hvor den nye planperiode begynder. Ændringerne vil først kunne udstedes, når Folketinget har behandlet og vedtaget forslaget til ændring af husdyrbrugloven, hvilket forventes at ske primo marts 2017. Forslaget til ændringer er udarbejdet og sendes i høring nu af hensyn til landbrugets behov for at kende den ny regulering, herunder eksempelvis nye krav om udlæg af efterafgrøder af hensyn til markplanlægningen for planåret 2017/2018. Dertil kommer behovet for at sikre it-understøttelsen i NaturErhvervstyrelsen samt hos de private firmaer, der tilbyder it-systemer til landbruget, som anvendes i forbindelse med markplanlægning og indberetning til NaturErhvervstyrelsen.

De foreslåede ænd ringer

De foreslåede ændringer omhandler reguleringen af henholdsvis kvælstof, fosfor og zink, og Miljøstyrelsen skal på denne baggrund anmode om alene at modtage høringssvar vedrørende husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10-13 og bilag 3 samt den tilhørende kort-bekendtgørelse.

Miljøstyrelsen gør derudover opmærksom på, at udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen bygger ovenpå en tidligere ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der blev udstedt i november 2016, men som først træder i kraft den 1. januar 2017. De forslag til ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der hermed sendes i høring, er således indarbejdet i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 angivet som synlige ændringer.

Fase II af bekendtgørelsesændringerne implementerer de dele af ny husdyrarealregulering, der vedrører beskyttelse af ammoniakfølsom natur (regler om teknik i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, der har en begrænsende effekt på ammoniakemissionen), erosion af jord samt anvendelse af slam på landbrugsjord, og forventes at blive sendt i høring i foråret 2017. Fase II vil også indeholde de nødvendige regler i forhold til den nye anlægsregulering samt konsekvensændringer i øvrige relevante bekendtgørelser.

Kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i  Natura 2000-områder kan ses i MiljøGIS

Bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder indeholder de koordinater, som udgør afgrænsningen af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Koordinaterne i bilaget er omsat til et kort, som vises i MiljøGis, der kan tilgås via linket nedenfor. På kortet kan man også se beliggenheden af de habitatnaturtyper, der danner grundlag for det nye oplandskort, samt oplysninger om hvilken naturtype, der er tale om.

Fra den 19. december 2016 vil det desuden blive muligt at se ud fra kortets oplysninger, hvilke af oplandene der i dyrkningsåret 2017 vil blive mødt med et husdyrefterafgrødekrav som følge af stigningen i anvendelsen af organisk gødning inden for oplandet. Oplysningerne udstilles på den samme MiljøGis-side. Ved hjælp af informationsknappen i det lag, der udstiller de berørte oplande, vil man kunne se hvilket husdyrefterafgrødekrav, der eventuelt er tale om

Se høringsmateriale og afgiv høringsvar

Forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt forslag til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatområder i Natura 2000-områder, er i høring frem til den 16. januar 2017. Høringsmaterialet, herunder kortbekendtgørelsen med koordinater for kortet, kan findes på høringsportalen.

Gå til høringsmaterialet på Høringsportalen

Gå til  Kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder  i MiljøGIS