Mere kontrol med regulering

01-08-2016
Friluftsliv

For mange blæser på reglerne, når de vil skyde skadevoldende gæs og duer.

Der vil komme flere kontrolbesøg hos borgere, der har bedt om lov til at regulere skadevoldende vildt. Samtidig skal borgerne have bedre information om reglerne for regulering – og det skal undersøges, om der bør lægges op til, at alvorlige overtrædelser af reglerne straffes hårdere.

Det er nogle af de tiltag, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning nu sætter i gang på baggrund af kontrolbesøg i år og sidste år. Her viste det sig, at reglerne kun blev fulgt på fire ud af 30 kontrollerede ejendomme.

For eksempel havde en række borgere i 2015 søgt om lov til at skyde gæs, der forvoldte skade på afgrøderne. De angav, at de havde forsøgt at skræmme gæssene væk med såkaldte vildtafværgemidler. I 14 ud af 18 tilfælde var det bare ikke rigtigt, og ansøgningerne blev afvist.

På 12 kontroller i 2016 havde ejendomme fået tilladelse til at regulere duer, fordi de voldte skade på rapsmarker. Men ved kontrolbesøg havde man ikke opsat skræmmemidler, som er krævet i vilkårene til tilladelserne. Der blev ved kontrollen også fundet enkelte grovere overtrædelser, eksempelvis havde enkelte ejendomme ingen rapsmarker. De 12 tilladelser blev alle tilbagekaldt.

- Disse tal giver ikke et generelt billede af, hvor mange overtrædelser der sker, for vi har kun kontrolleret steder, hvor vi havde en formodet mistanke om overtrædelser. Men tallene viser alligevel, at vi skal minde jægere og lodsejere om, at vilkår for en reguleringstilladelse, skal overholdes, siger forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Mere information på vej

Styrelsen vil i den kommende tid informere om reglerne, blandt andet gennem artikler i fagblade, og holde møder med landbruget for at få reduceret antallet af overtrædelser. Desuden vil styrelsen undersøge, om der bør lægges op til, at alvorlige overtrædelser af reglerne, for eksempel forkert angivelse af afgrøde, straffes hårdere.

- Selvom vi skal gøre det vanskeligere at omgå reglerne, er det fortsat vigtigt for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at ansøgninger kan behandles smidigt og hurtigt, så konkrete vildtskader kan håndteres hensigtsmæssigt , siger Jens Skovager Østergaard.

Man kan få tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, hvis vildtet skader menneskers sundhed, andet vildt, eller gør omfattende skade på afgrøder, husdyr eller fiskeri.  Regulering af fugle kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen.

Reglerne for de enkelte arter kan ses på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside, og man kan få råd og vejledning om skadevoldende vildt fra Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent.