Ukontrollerede gylletanke: Kommuner KAN gøre noget

09-08-2016
Landbrug

Efter kollapset af en gylletank understreger Miljøstyrelsen, at kommunerne har flere sanktionsmuligheder, hvis landmænd ikke får kontrolleret deres gylletank, som de har pligt til.

I kølvandet på kollapset af en nordjysk gylletank 30. juli har Brønderslev Kommune efterspurgt sanktionsmuligheder over for landmænd, der ikke får kontrolleret deres gylletank, som de er forpligtet til. Den kollapsede gylletank var nemlig sidst blevet kontrolleret i 1998 og skulle derfor have været kontrolleret igen senest i 2008, hvilket kommunen havde påpeget.

Men kommunerne har allerede sanktionsmuligheder. Miljøstyrelsen redegør her for kommunens muligheder. Samtidig opfordrer Miljøstyrelsen landmænd til at følge reglerne for kontrol af gylletanke, da det kan blive dyrt for både landmanden og miljøet, hvis en gylletank kollapser.

Tilstandsrapporterne indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af beholderens styrke og tæthed

I henhold til § 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
(beholderkontrolbekendtgørelsen), indgår de tilstandsrapporter, som udarbejdes af de autoriserede kontrollanter ved kontrol af gyllebeholdere, i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Påbud ved nærliggende risiko for kollaps af beholder

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af en beholder, såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af beholderen.

Påbud ved overskridelse af frister for beholderkontrol

Derudover er kommunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler for tilsyn generelt forpligtet til at føre tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og de regler, der udstedt i medfør heraf overholdes, jf. miljøbeskyttelselsovens § 65, stk. 1. Kommunalbestyrelsen er dermed forpligtet til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 68, og skal i disse situationer meddele den, der er ansvarlig for forholdet, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den udstrækning et sådan lovliggørelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 68 ikke efterkommes, har kommunalbestyrelsen blandt andet mulighed for at forbyde fortsat drift eller lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. jf. § 69, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen har således mulighed for at udstede påbud om, at der skal udføres kontrol af en beholder, i den udstrækning det konstateres, at reglerne i beholderkontrolbekendtgørelsen om kontrol af beholdere mindst hvert 5. eller 10. år ikke er overholdt, og kommunalbestyrelsen samtidig vurderer, at der ikke er tale om et underordnet forhold.

I tilfælde, hvor en bruger af en beholder ikke har fået foretaget rettidig kontrol af beholderen, kan kommunalbestyrelsen også foretage politianmeldelse af den pågældende, da beholderkontrolbekendtgørelsens regler om kontrol af beholder mindst hvert 5. eller 10 år er strafbelagt.

Mulige konsekvenser for brugere af beholdere ved overskridelse af gældende frister for beholderkontrol

I henhold til beholderkontrolbekendtgørelsen skal brugere af beholdere med en kapacitet på 100 m 3  eller derover mindst hvert 5. eller 10. år lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed af en autoriseret kontrollant, jf. § 9, stk. 1 og 2. Hvis brugeren ikke sikrer, at der er foretages rettidig kontrol af den eller de beholdere, som den pågældende benytter, kan dette få store økonomiske konsekvenser for den pågældende i en situation, hvor beholderen kollapser og forårsager skade på miljøet.

Normalt vil en forsikringsaftale, der omfatter beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nemlig ikke dække de økonomiske omkostninger, der opstår som følge af et kollaps, hvis brugeren ikke har fået foretaget rettidig kontrol af den pågældende beholder.