Bekendtgørelse i høring

24-08-2016

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har sendt Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i 8 ugers høring.

Bekendtgørelsen udpeger områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og indsatsområder (IO).

Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 365 af 19. april 2016 om udpegning af drikkevandsressourcer, idet bekendtgørelsens kortbilag er opdateret med de områdeafgrænsninger, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tidligere Naturstyrelsen, løbende har overleveret til kommunerne i 2015, samt rettelser af enkeltstående tekniske fejl.

Udkast til bekendtgørelse inkl. kortbilag og miljørapport kan findes på høringsportalen, og kortbilagene kan ses på MiljøGIS.

Høringssvar sendes til . Angiv venligst j.nr. 020-00191 i emnefeltet. Høringssvar skal være modtaget af SVANA senest onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 16.00.

 

OBS! På grund af tekniske udfordringer har nogle kommuner/regioner og øvrige interessenter først modtaget udkast til bekendtgørelse d. 24. august. Høringsfrist er derfor flyttet til ONSDAG D. 19. OKTOBER.