Vejledning til at lave udtalelser til PRTR-indberetninger

15-04-2016
Industri

PRTR-indberetninger (Pollutant Release and Transfer Register), som skal indberettes til tilsynsmyndigheden inden d. 15. april for foregående års regnskab, skal kvalitetssikres senest 4 uger af tilsynsmyndigheden/verifikator efter modtagelsen.

Når virksomheden har indberettet PRTR-data, modtager den tilknyttede tilsynsmyndighed en e-mail med link til indberetningen. Indberetningerne og udtalelserne foregår, som de gjorde for de grønne regnskaber, nemlig på virk.dk.

Til forskel for de grønne regnskaber skal virksomheder nu kun indberette miljødata, som ligger over tærskelværdier, jf. bilag 2 i PRTR-forordningen. Hvis man som tilsynsmyndighed har kendskab til en virksomhed, som burde have indberettet PRTR-data, men ikke har gjort det, bør man som led i det almindelige tilsynsarbejde kontakte virksomheden.

Tilsynsmyndighedens udtalelse er ikke en godkendelse af miljødata, det er kun en vurdering af kvaliteten af data. De data der skal tjekkes, er flg.:

  • Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft
  • Art og mængde af forurenende stoffer i vand, der udledes til kloak og til recipient
  • Affaldsmængde

Der kan vælges flg. typer udtalelser:

  • Standardudtalelse: Når denne udtalelse vælges, godkender tilsynsmyndigheden de indberettede PRTR-tal, og indberetningen afsluttes. Der sendes e-mails til både myndighed og virksomhed med den afsluttede indberetning.
  • Standardudtalelse med supplerende bemærkninger: Denne udtalelse vælges, når myndigheden ikke kan godkende PRTR-indberetningen. Indberetningen sendes tilbage til virksomheden, og virksomheden har her mulighed for at tilrette de indberettede tal. Herefter sendes indberetningen til ny udtalelse.
  • Udtalelse vedr. kvalitet af PRTR data: Har samme funktion som nr. 2 "Standardudtalelse med supplerende bemærkninger".

Læs mere om PRTR

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Tanya Anne Kleisborg, eller tlf. nr. 72 54 44 41