Seks rapporter undersøger muligheder for at behandle shredderaffald og gamle fjernvarmerør

13-04-2016
Affald

Miljøstyrelsen offentliggør nu seks rapporter, der undersøger forskellige muligheder for behandling af nyproduceret shredderaffald, deponeret shredderaffald og gamle fjernvarmerør. Rapporterne er en opfølgning på initiativerne om shredderaffald og gamle fjernvarmerør i ressourceplanen ”Danmark uden affald”.

Seks nye rapporter undersøger de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlingsmuligheder for nyproduceret shredderaffald, deponeret shredderaffald og gamle CFC-holdige fjernvarmerør. Rapporterne peger på, hvilke betingelser der bør være til stede for at opnå de bedste behandlingsløsninger – miljømæssigt såvel som samfundsøkonomisk.

Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at etablere behandlingskrav for hverken nyproduceret eller allerede deponeret shredderaffald. Rapporterne peger dog på, at der er behov for en klar og permanent definition af, hvornår shredderaffald kan betragtes som forbrændingsegnet. Miljøstyrelsen vil derfor igangsætte et projekt, der skal bidrage til at fastsætte permanente kriterier for shredderaffalds forbrændingsegnethed.

I forhold til behandling af fjernvarmerør skal en række tekniske aspekter undersøges, før Miljøstyrelsen kan vurdere, om det kan anbefales at fastsætte behandlingskrav for fjernvarmerør. Blandt andet om der er tekniske problemer med at lade forbrændingsanlæggene brænde neddelte fjernvarmerør af en vis størrelse.

Læs en uddybning af resultaterne i de seks rapporter om shredderaffald og fjernvarmerør

Livscyklusvurdering af behandling af nyproduceret shredderaffald

Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af shredderaffald

Kortlægning af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

Yderligere oplysninger:

Har du faglige spørgsmål til rapporterne, er du velkommen til at kontakte:

Robert Heidemann (samfundsøkonomi på shredderaffald og fjernvarmerør):

Katrine Smith (kortlægning og LCA af fjernvarmerør):

Thilde Fruergaard Astrup (LCA af shredderaffald):                          

Fakta

De seks rapporter er del af en større projektpakke om bedre udnyttelse af ressourcer i affald. Rapporterne følger op på initiativerne i ressourceplanen ”Danmark uden affald” for affaldstyperne: nyproduceret shredderaffald, deponeret shredderaffald, gamle fjernvarmerør, trykimprægneret træaffald og almindeligt træaffald. Rapporterne om trykimprægneret træaffald og almindeligt træaffald forventes offentliggjort inden sommerferien.

For yderligere fakta om de seks rapporters indhold og konklusioner - læs Miljøstyrelsens faktaark  her .