Olieforureningen på Shells havneterminal i Fredericia skal begrænses bedre, og Miljøstyrelsen skærper kontrol

03-09-2015
Pressemeddelelse Borger Jord

Olieforureningen på Shells havneterminal i Fredericia, som har spredt sig til en nærliggende strand, skal begrænses bedre. Samtidig skærper Miljøstyrelsen kontrollen.

I en ny redegørelse fra Miljøstyrelsen om olieforureningen på Shells havneterminal i Fredericia slår styrelsen fast, at der fremover skal gøres mere for at undgå, at forureningen spreder sig. De afværgeforanstaltninger, som Shell selv har foretaget, har vist sig ikke at være tilstrækkelige.

Det er Miljøstyrelsen, som i dag fører tilsyn med Shells havneterminal. Redegørelsen viser, at der de sidste år har været en række mindre oliespild på havneterminalen, og derfor har styrelsen skærpet kontrol og tilsyn. Miljøstyrelsen har siden 2012 og senest i 2015 pålagt Shell at intensivere inspektionen af virksomhedens tankanlæg, og Miljøstyrelsen har skærpet håndhævelsen over for anlægget.

- Miljøstyrelsen har i 2015 givet Shell fire påbud. Det vil vi også gøre fremover, når der f.eks. sker oliespild, som ikke straks kan renses op. På den måde sikrer vi, at virksomheden rydder op, og gør hvad de kan for at undgå, at der sker flere forureninger , siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling.

Nye tiltag følges tæt

Forureningen på Shells havneterminal stammer fra et stort olieudslip i 1985. Efter aftale med Fredericia Kommune, som var tilsynsmyndighed dengang, etablerede Shell tekniske tiltag, som skulle forhindre, at forureningen spredte sig.

Det har vist sig, at tiltagene mod forventning ikke er tilstrækkelige. Shell vil nu undersøge, hvordan virksomheden selv kan gøre mere for at undgå, at forureningen spreder sig yderligere. Shell kan f.eks. tage flere jordprøver og lave flere opsamlingsbrønde. Denne proces bliver fulgt tæt af Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen for at sikre, at de nye tiltag virker.

Der har været olieaktivitet på grunden i knap 100 år, og fordi der er tale om en gammel forurening, ligger opgaven med at rydde op som udgangspunkt hos Region Syddanmark. Regionen har hen over foråret samlet den kendte viden om forureningen og vurderet risikoen for omgivelserne.

- Vi kan ikke pålægge Shell at rydde den gamle forurening fra 1985 op. Men vi har en klar forventning om, at de påtager sig ansvaret for både forureningen og oprydningen , siger områdechef Karsten Baisgaard fra Region Syddanmark og fortsætter:

- Vi samarbejder med Shell om deres oprensningsindsats i forhold til den gamle forurening, og vi er tilfredse med, at Miljøstyrelsen nu skærper kontrollen med nye spild .

Selvom olien har forurenet en lille del af Østerstrand, som derfor er spærret af, behøver Fredericias borgere ikke at være bekymrede. Embedslægen har fastslået, at der ingen risiko er ved at opholde sig eller bade på den øvrige del af stranden.

- Det er samtidig vigtigt at understrege, at selvom jorden ved havneterminalen er forurenet, er drikkevandet ikke truet, fordi forureningen er sket tæt på kysten og langt fra drikkevandsinteresser , siger Michel Schilling.

Læs hele redegørelsen om forureningen på Shells havneterminal

Yderligere information:

Vicedirektør Michel Schilling, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4480,
Pressemedarbejder Rune Gleerup, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4117, e-mail:
For baggrund om redegørelsen: Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4451, e-mail:
Om tilsyn med Shells havneterminal: Kontorchef Yvonne Korup, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4105, e-mail:
Om begrænsningen af den gamle forurening: Områdechef Karsten Baisgaard, Region Syddanmark, tlf. 2920 1931, e-mail:

Redegørelsens hovedkonklusioner:

• Redegørelsen viser, at der er en betydelig forurening på grunden, hvor der har været olieaktiviteter siden 1920’erne.
• Hovedkilderne til forurening i nyere tid, herunder udsivning til Lillebælt, er to større olieudslip i 1985.
• Da man dengang konstaterede forureningen, greb Fredericia Kommune og Shell ind, og der blev etableret afværgeanlæg for at undgå, at forureningen spredte sig.
• Området er i dag betydeligt forurenet, men udgør ikke en risiko for drikkevand. Embedslægen har vurderet, at der heller ingen sundhedsrisiko er ved ophold på stranden uden for det afspærrede område. Og forureningen udgør kun en begrænset risiko for Lillebælt.
• Shell har løbende forsøgt at holde forureningen på havneterminalens område, men en mindre del af forureningen har mod forventning spredt sig til Østerstrand. Det er Shell, der har forårsaget forureningen fra 1985. Hvis ikke Shell fortsætter med at håndtere forureningen, skal den som udgangspunkt håndteres af regionen som en gammel forurening.
• Miljøstyrelsen har fra 2015 skærpet håndhævelsen i forhold til Shell, så der i højere grad gives påbud til virksomheden, når der f.eks. sker et oliespild.
• På den baggrund er der i 2015 givet 3 påbud til raffinaderiet og 1 påbud til havneterminalen.
• Der er i 2014 dannet en teknisk følgegruppe med deltagelse af Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Følgegruppen vil løbende blive holdt orienteret om, hvordan der følges op på anbefalingerne i redegørelsen.