Det nye dyretrykskort

23-10-2015
Landbrug

Til brug for kommunernes sagsbehandling i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug offentliggør Miljøstyrelsen seneste opgørelse over udviklingen i husdyrholdet i oplande.

Opgørelsen omfatter de senest tilkomne data i det centrale husdyrregister (CHR) over husdyrholdet. Opgørelsen for de enkelte år kan ses på  NaturErhvervstyrelsens side om jordbrugsanalyser.

I 3 oplande, hvor stigningen i dyreholdet har været under 1 %, kan der ses der bort fra stigningen, jf. reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, 2. pkt., litra C.

Ændringen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2014 betyder, at husdyrholdet i et opland under visse betingelser ikke skal anses for at været steget siden 2007, når der er tale om en stigning på under 1 pct.

Forudsætningen for at se bort fra stigninger på under 1 pct. er i følge bekendtgørelsen, at en række betingelser er opfyldt.

Kammeradvokaten har konkluderet, at det vil være i overensstemmelse med habitatdirektivet, hvis det fagligt kan dokumenteres, at den merudledning, som en stigning i husdyrholdet under 1 pct. afstedkommer, er ubetydelig i forhold til de generelle kvælstofreducerende tiltag i oplandet. Desuden må merudledningen ikke medføre en forsinkelse af Danmarks opfyldelse af sine mål efter vandrammedirektivet eller andre EU-forpligtelser. Kammeradvokatens konklusion kan læses her .

Miljøstyrelsen har for opgørelsen af husdyrholdet 2007-2015 foretaget den pågældende dokumentation og på den baggrund set bort fra alle 3 oplande, der i år har en stigning på op til 1 pct. Det drejer sig om 122: Vejle Yderfjord, 140: Farvandet Djursland og 164: Nordlige Lillebælt/Jylland. Miljøstyrelsens dokumentation kan læses her .

Af dette kort  fremgår konklusionen over hvilke oplande, der skal betragtes som henholdsvis stigende og faldende. Det er denne konklusion, som kommunerne skal lægge til grund i behandlingen af sager efter husdyrgodkendelsesloven.