Vejledningstabel for PRTR-aktiviteter

11-11-2015
Industri

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledningstabel for virksomheder og myndigheder. Tabellen sammenligner listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen med de aktiviteter jf. PRTR-forordningen, der udløser pligten til at indberette PRTR-data.

Virksomheder, som er forpligtede til at afgive miljøoplysninger i henhold til PRTR-forordningen, står opført på listen på bilag I i forordningen, hvor der oftest er en nedre tærskelværdi for virksomhedens størrelse. Disse virksomheder skal indberette de forurenende stoffer, som fremgår af bilag II i PRTR-forordningen, hvis udledningerne af stofferne overstiger tærskelværdierne i bilaget. De nøjagtige krav til indberetningen står i artikel 5 i forordningen.

Listen over virksomhedstyper og aktiviteter på bilag I i forordningen minder meget om godkendelsesbekendtgørelsens lister i bilag 1 over godkendelsespligtige virksomheder. Miljøstyrelsen har udarbejdet en tabel, hvor listepunkter jf. godkendelsesbekendtgørelsen sammenlignes med de aktiviteter jf. PRTR-forordningen, der udløser pligten til at indberette PRTR-data.

Tabellen er tænkt som et redskab, der skal hjælpe myndigheder og virksomheder til at vurdere, om virksomheden er forpligtet til at indberette PRTR-data.

Se vejledningstabellen "Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter og PRTR-forordningens aktivitetspunkter".

Spørgsmål kan rettes til Tanya Anne Kleisborg: mail: , tlf.: 72 54 44 41.