Dispensation fra lukkeperioden til udbringning af fast husdyrgødning på lerjord frem til 30. november 2015

26-11-2015
Landbrug

Som omtalt i Landbrugsavisen har Miljø- og fødevareministeren givet dispensation til udbringning af fast husdyrgødning på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 15. november til 30. november 2015.

Udbringningsperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen

I henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015) § 29, stk. 3, er det i perioden fra den 15. november til 1. februar ikke tilladt at udbringe fast gødning. Udbringningsperioden er fastsat af hensyn til at undgå udbringning af husdyrgødning om vinteren, da risikoen for udvaskning er størst på dette tidspunkt.

Baggrund for dispensationen

Fristen for ompløjning af efterafgrøder blev i år rykket til den 27. oktober, og denne forlængelse af fristen for ompløjning gjorde det mere vanskeligt end normalt at blive færdig med udbringningen af fast husdyrgødning inden den 15. november.

Forudsætninger for udnyttelse af dispensationen

En udnyttelse af dispensationen forudsætter, at den faste gødning kan udkøres forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udkørsel af gødning på frossen jord, eller på jord, hvor der er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden 6 timer. Derudover er udbringning af husdyrgødning ikke tilladt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Dispensationen omfatter dermed alene udbringning af fast husdyrgødning i perioden 15. november til 30. november 2015 og kun i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11. På sandjord vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning udsættes til efter den 1. februar.

Klassificeringen skal ske i overensstemmelse med administrativ praksis i henhold til § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 828 af 3. juli 2015 om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag.