Anmeld aktivstoffer inden 1. oktober 2016

06-11-2015
Biocider

Eksisterende aktivstoffer, der er udgået på grund af fortolkning af biociddirektivet, skal anmeldes senest den 1. oktober 2016

undefined

Senest den 1. oktober 2016 kan virksomheder anmelde aktivstoffer, der tidligere har været på markedet.

En række betingelser skal være opfyldt:

1. Aktivstoffet blev i sin tid (pr. 14. maj 2000) anmeldt som et aktivstof - det skal altså være et ”eksisterende aktivstof” efter biocidforordningen, OG

2. aktivstoffet er gledet ud, enten fordi stoffet er blevet vurderet, men ikke er blevet godkendt, eller det er ikke længere er under vurdering, fordi det er blevet "skåret fra" af EU (for eksempel på grund af manglende dokumentation i ansøgningen), OG

3. aktivstoffet skal være omfattet af artikel 15 i revurderingsforordningen fra 2014, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 1062/2014 .

Det betyder, at én af følgende betingelser også skal være opfyldt:

a) Kommissionen eller en medlemsstat (Miljøstyrelsen i Danmark) har offentliggjort, eller givet direkte skriftlig vejledning om, at aktivstoffet eller produktet ikke var omfattet af biociddirektivet eller biocidforordningen, eller at aktivstoffet eller produktet var omfattet af en produkttype, som var anmeldt til vurdering, når disse oplysninger senere er ændret i en afgørelse efter artikel 3, stk. 3, i biocidforordningen eller i en offentliggjort vejledning fra Kommissionen, ELLER

b) stoffet er omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 (Danmark har ikke udnyttet denne undtagelse), ELLER

c) det biocidholdige produkt efter biocidforordningen hører under en anden produkttype end den, det tilhørte i biociddirektivet, som følge af en ændring af anvendelsesområdet for disse produkttyper, og produktet indeholder et stof, der indgik i undersøgelsesprogrammet for den oprindelige produkttype, men ikke for den nye produkttype.

Den 1. oktober 2016 udløber fristen for at anmelde disse aktivstoffer til vurdering som biocidaktivstoffer , jf. ny officiel vejledning CA-Sept15-Doc.7.9, der er udgivet på engelsk.

Eksempler på vejledninger, der er ændret:

Aktivstoffer, der dannes in situ , var oprindelig ikke omfattet af biocid­direktivet. Disse aktivstoffer er omfattet af forordningen.

Den indirekte virkning af et produkt var ikke en virkning, der var omfattet af direktivet. Dette er ændret ved ”Söll-dommen”, EF-Domstolens sag C-420/10.

Kontakt , hvis du eller din virksomhed har spørgsmål om anmeldelse af disse aktivstoffer.