Endelig luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København

27-03-2015
Luft

Formålet med luftkvalitetsplanen er at beskrive, hvordan vi i Danmark får nedbragt NO2-forureningen hurtigst muligt, så EU's grænseværdi kan overholdes snarest jf. artikel 23 i luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EF. Grænseværdien for NO2 på 40 µg/m3 trådte i kraft 1. januar 2010 og er en årsmiddelværdi.

Der er målt overskridelser af grænseværdien for luftens indhold af kvælstofdioxid (NO2) i København ved én målestation, hvor der blev målt hhv. 46 og 55 µg/m3 på to forskellige placeringer af målestationen i 2013, mens grænseværdien siden 2010 har været overholdt ved de øvrige 4 gademålestationer i Danmark. Hvis grænseværdien er overskredet, skal der foretages en nærmere vurdering af situationen med henblik på at iværksætte tiltag, der sikrer, at grænseværdien over holdes. Dette gøres i denne plan.

Planen var I høring fra 18. december 2014 til  30. januar 2015. Den vil nu blive fremsendt til Kommissionen.

Læs den endelige luftkvalitetsplan .

Som det fremgår af   vedlagte høringsnotat   så har bemærkningerne særligt fokus på ønsket om undersøgelse af og evt. beslutning om yderligere virkemidler.

For så vidt angår flytning af målestationen på H C Andersens Boulevard, så er der tale om at reetablere afstanden mellem vognbaner og målestationen, efter kommunens flytning af vognbanerne knap 3 meter tættere på målestationen i 2010. Efter grundige analyser er konklusionen klar, at årsagen til, at de målte NO2-niveauer i 2010 var højere end forventet, er flytningen af vognbanerne i 2010. Det er derfor hensigtsmæssigt med en revideret placering, der bedre repræsenterer udviklingen over en længere tidsperiode og befolkningens eksponering.

Miljøstyrelsen er i dialog med Københavns Kommune om en alternativ placering, som mere retvisende kan vise udviklingen i de forureningsniveauer, som borgerne udsættes for.