Høring af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Gennemførelse af Seveso III-direktivet

31-03-2015
Industri

Miljøstyrelsen har sendt risikobekendtgørelsen i høring med frist for bemærkninger den 4. maj 2015.

Der er tale om en helt ny og ajourført risikobekendtgørelse, der gennemfører EU's nye risikodirektiv (Seveso III-direktivet).  Direktivet og bekendtgørelsen regulerer virksomheder med større oplag af farlige stoffer med henblik på at forebygge større uheld og følgerne af større uheld. Som følge de nye regler i Seveso III-direktivet overgår bekendtgørelsen til de nye EU-klassificeringer for kemiske stoffer (CLP) og præciserer og skærper krav til virksomheder og myndigheder, der bl.a. vedrører sikkerhed, åbenhed og borgerinddragelse.

Seveso-direktivet forpligter medlemsstaterne til at gennemføre reglerne med virkning fra den 1. juni 2015.

Samtidig ajourføres risikobekendtgørelsen på en række punkter, bl.a. med flere definitioner og tydeligere beskrivelser af myndighedernes opgaver og samarbejde. Bekendtgørelsen indfører desuden nye bestemmelser om terrorsikring for kolonne 3-virksomheder.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen