Genanvendelsen stiger markant i 2030

19-03-2015
Affald

Ny prognose for affaldsudviklingen i Danmark. Miljøstyrelsen har foretaget en opdatering af affaldsudviklingen for perioden frem til 2030.

DTU/Risø har for Miljøstyrelsen fremskrevet udviklingen baseret på historiske affaldstal og tal fra det nye Affaldsdatasystem ”ADS”. Affaldstallene er blevet koblet sammen med demografiske og økonomiske variable i den makro-økonomiske model ADAM, som anvendes til officielle fremskrivninger af den økonomiske udvikling i Danmark.

Fremskrivningen viser en afkobling af affaldsdannelsen i forhold til den økonomiske vækst frem til 2030. Mens den økonomiske vækst forventes at stige 40% i perioden fra 2012 til 2030, så forventes affaldsmængden kun at stige med 27%. I absolutte mængde er det en stigning fra 10,6 millioner ton til 13,4 millioner ton, når man ikke medtager jord og slam. Væksten skyldes hovedsageligt en stigning i mængden af byggeaffald på ca. 40%. Denne stigning skyldes især en forventning om en betydelig vækst i bygge- og anlægsaktiviteten, specielt i de nærmeste år.

Fremskrivningen af behandlingen af affald i 2030 er vist i form af 2 scenarier. I det ene scenarie ændres de samlede andele på genanvendelse, forbrænding og affald til losseplads kun marginalt, fordi der ikke er indregnet nye politiske tiltag. I det andet scenarie indregnes, hvad der vil ske, når målsætningerne i regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” opfyldes. Fremskrivningen viser, at i 2030 vil genanvendelse af det totale affald fra husholdninger i forhold til 2012 være øget med 10%-point nemlig fra 42% til 52%, mens forbrænding reduceres tilsvarende. Det skal bemærkes, at opgørelsen af genanvendelsen er opgjort i forhold til den totale mængde af affald fra husholdninger og er dermed en bredere definition end den, der er lagt til grund i ressourcestrategien, som vedrører udvalgte affaldstyper fra husholdninger. Behandlingen af erhvervsaffald ændres kun moderat i fremskrivningen. 

Download rapporten "Fremskrivning af genering og behandling af affald - Frida 2015"