Bedre udnyttelse af shredderaffald

27-03-2015
Affald

Miljøstyrelsen offentliggør nu tre rapporter om shredderaffald samt en vejledede udtalelse om klassificering af shredderaffald som farligt eller ikke-farligt affald. Shredderaffald er et af fokusområderne i Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, og rapporterne bidrager med viden i forhold til udnyttelse af ressourcerne i shredderaffald.

Partnerskab for shredderaffald

I 2011 etablerede Miljøministeriet et innovationspartnerskab for shredderaffald med deltagere fra virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Partnerskabet har bidraget med vigtig viden om teknologiudvikling, regulering, mv. og været involveret i udformningen af ressourcestrategiens mål for shredderaffald. Aktiviteterne i partnerskabets anden og afsluttende periode beskrives i projektet Partnerskab for shredderaffald - Statusrapport efter 2. år (2013/2014) .

Forbrænding af metalholdigt affald

Det forventes, at en stor del af shredderaffald i fremtiden vil blive energiudnyttet ved forbrænding. I projektet Vurdering af metalholdigt affald til forbrænding  afdækkes konsekvenserne for især slagge, når blandt andet shredderaffald forbrændes. Desuden vurderes potentialerne for genanvendelse af metaller efter forbrændingsprocessen.

Aktuelt har to danske anlæg, Måbjergværket og Reno-Nord, tilladelse til brænde shredderaffald.

Miljøstyrelsens vejledende fortolkning af, hvornår shredderaffald kan betegnes som forbrændingsegnet affald findes her . Den vejledende fortolkning forventes på sigt at blive erstattet af regulering.

Klassificering af shredderaffald i forhold til fareegenskaber

Det er i et tidligere miljøprojekt blevet peget på, at den nuværende praksis for klassificering af kulbrinteforurening i shredderaffald kan være en administrativ barriere for udnyttelse af shredderaffald til energiformål. Årsagen er, at indholdet af kulbrinter er medvirkende til, at shredderaffald klassificeres som farligt affald i Danmark. Det konkluderes i projektet Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter , at det er vigtigt at anvende den rigtige analysemetode til bestemmelse af kulbrinteindholdet, idet der ellers fremkommer et ”falsk” bidrag fra tunge kulbrinter bundet i f.eks. plast. Disse bidrag bør ikke medregnes, da de er fast bundet i plastmatricen. Projektet indeholder også en vejledning, som blandt andet beskriver, hvordan der bør analyseres for kulbrinter.

Som supplement til ovenstående har Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledende udtalelse , der skal bistå kommunerne i deres klassificering af shredderaffald som farligt eller ikke-farligt affald.

Yderligere oplysninger om shredderaffald, herunder links til tidligere rapporter på området findes her .